Krótko o działalności pomocowej Fundacji

Podstawowe obszary wsparcia:

 • Punkt Konsultacyjny 

Punkt Konsultacyjny stanowi odpowiedź na potrzeby diagnostyczno-konsultacyjne w obszarze zaburzeń ze spektrum autyzmu. Głównym celem jego funkcjonowania jest wzrost zabezpieczenia potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych rodzin z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym wczesna diagnoza autyzmu i cech sprzężonych u dzieci oraz konsultacje terapeutyczne dla osób z autyzmem i ich rodzin – udzielanie porad i wskazówek m.in. w obszarze edukacji, terapii i rehabilitacji. Działalność placówek takich jak prowadzony przez Fundację Punkt Konsultacyjny pozwala na wczesne wykrywanie objawów autyzmu i skrócenie czasu ustalenia prawidłowej diagnozy, a tym samym podjęcia odpowiedniej terapii dziecka.
Autyzm z uwagi na swoją specyfikę stanowi poważne wyzwanie zarówno w wymiarze społecznym, edukacyjnym czy medycznym. Stąd też nadal występują ograniczenia m. in. w dostępie do  diagnozy. Prowadzony przez nas od 1996 r. Punkt Konsultacyjny stanowi jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie odbywa się wczesna diagnoza autyzmu. Spotkania konsultacyjne realizowane są ze średnią częstotliwością 1 raz w miesiącu przy udziale specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii i pedagogiki specjalnej.

Kadrę Punktu Konsultacyjnego tworzą:

 • LEKARZ specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży (co najmniej po I roku specjalizacji). Specjalista z wieloletnim stażem pracy w diagnozowaniu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz w zakresie opieki lekarskiej nad dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • PSYCHOLOG – osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy w interdyscyplinarnym zespole diagnozującym zaburzenia ze spektrum autyzmu, z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz w zakresie wsparcia terapeutycznego ich rodziców/rodzin.
 • PEDAGOG – pedagog specjalny i terapeuta, po specjalistycznym przeszkoleniu w diagnozowaniu autyzmu, osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy w interdyscyplinarnym zespole diagnozującym zaburzenia ze spektrum autyzmu, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz w zakresie wsparcia terapeutycznego ich rodziców/rodzin.

Czas trwania pojedynczej konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym Fundacji to średnio ok. 2 godziny. Wymiernym efektem pracy zespołu konsultacyjnego jest wynik konsultacji przekazywany rodzicom/opiekunom dziecka w formie pisemnej, gdzie obok diagnozy znajduje się opis poczynionych względem dziecka obserwacji, a także zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem.
Działalność Punku Konsultacyjnego stanowi stały element oferty pomocowej naszej Fundacji, a zachowanie ciągłości jego funkcjonowania możliwym jest dzięki dofinansowaniu ze środków samorządowych – głównie Miasta Nowego Sącza, Powiatu Nowosądeckiego oraz Województwa Małopolskiego, na co mocno liczymy, by móc wspierać rodziny w tym wymiarze.

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne tzw. Punkt Konsultacyjny

 • Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)

Warsztat Terapii Zajęciowej utworzony został w grudniu 2006 r. przy Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587).

Uczestnicy Warsztatu objęci są 7-godzinną opieką w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Swoistą rehabilitacją jest dowóz uczestników do i z Warsztatu. Dla prawidłowego rozwoju uczestnika tworzony jest indywidualny program rehabilitacji i terapii tegoż uczestnika. Wewnętrznym aktem prawnym jest regulamin Warsztatu. Uczestnicy WTZ podzieleni są na 5-osobowe grupy terapeutyczne, które odbywają zajęcia tematyczne w sześciu pracowniach: plastycznej, technicznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, krawieckiej i ogrodniczej.

W ramach WTZ prowadzona jest również rehabilitacja ruchowa, z której korzystają wszyscy uczestnicy w możliwym dla siebie zakresie.

Dodatkowo przy pracowniach tematycznych działają również koła zainteresowań, prowadzone przez instruktorów. Są to koła: edukacyjne, teatralne, kulinarne, designu ,majsterkowicza i zooterapii.

Każdy uczestnik Warsztatu, w ramach indywidualnego programu, bierze udział w tzw. treningu ekonomicznym, który ma na celu wyposażenie uczestnika w wiedzę z zakresu znajomości pieniędzy, ich siły nabywczej oraz umiejętność operowania nimi. Ponadto trening ma służyć motywowaniu do pracy.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji „MADA” w Nowym Sączu obejmuje swoją działalnością 30-tu uczestników, w tym zarówno młodzież żeńską, jak i męską.

Zapraszamy na stronę prowadzoną przez WTZ MADA: www.wtzmada.pl

 

 • Zajęcia  rozwijające/ rehabilitacyjne/ terapeutyczne

„Przy właściwym, nawet jeśli kosztownym wsparciu, osoba z autyzmem ma szanse stać się najlepszą wersją siebie i wykazywać się jak największą samodzielnością w życiu codziennym.”

Zaburzenia wynikające z autyzmu mają wpływ na każdy obszar funkcjonowania osób, których dotyczą. Osoby z autyzmem inaczej postrzegają świat, co w znacznym stopniu utrudnia im funkcjonowanie w wielu obszarach życia społecznego.

Realizacja wielokierunkowych oddziaływań terapeutycznych w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) to zatem konieczność. Jednocześnie przy właściwym wsparciu, osoby z autyzmem mają szanse stać się „najlepszą wersją siebie” – jak najbardziej samodzielną, każda na miarę swoich możliwości.

Nasza Fundacja realizując swoje cele statutowe podejmuje działania  ukierunkowane na wszechstronną pomoc osobom z autyzmem.

MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ASD. Zajęcia terapeutyczne przewidziane projektem jako element profilaktyki i promocji zdrowia mają za zadanie wsparcie rozwoju zdrowia ich uczestników, poprzez pomoc w przeciwstawianiu się trudnościom życiowym (a tego w życiu dzieci z autyzmem i ich rodzin zdecydowanie nie brakuje) oraz osiąganiu subiektywnie satysfakcjonującego życia. Projekt realizowany jest corocznie od 2015 roku przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec.

Zajęcia z jazdy konnej należą do tej grupy zajęć, które dzieci lubią i katalogują  jako wysoce atrakcyjne. Nie inaczej jest w przypadku osób z autyzmem, którym zajęcia te pozwalają rozwijać sferę emocjonalną – nawiązać wieź emocjonalną na początek z koniem. Koń staje się przyjacielem, do którego można się przytulić, można go pogłaskać, na nim siedzieć i jeździć. Jazda konna wyzwala wiele emocji takich jak: radość, zainteresowanie, chęć działania. W trakcie zajęć dzieci uczą się dyscypliny, reagowania na polecenia, radzenia sobie z trudnościami jakie rodzi jazda na grzbiecie dużego zwierzęcia. Podczas tzw. „ciepłego marszu” ruch konia pobudza pracę mięśni, dzięki czemu po zajęciach dzieci wracają do domu wyciszone i wewnętrznie zadowolone, co pozwala na lepszy kontakt z dzieckiem w rodzinie.
Jak zwykł mawiać Monty Roberts, znany trener, „konie są autystyczne. Konie jak autystycy nie lubią kontaktu wzrokowego i źle znoszą jak się do nich podchodzi na wprost. Nie lubią jak ktoś wkracza na ich przestrzeń życiową. Osoby autystyczne i konie reagują jedynie na aktualne sytuacje, myślą obrazami, porozumiewają się za pomocą gestów, ich uwaga jest rozproszona.Być może to jest klucz do ich wzajemnego zrozumienia. Dzieci autystyczne łatwo zaprzyjaźniają się z koniem co otwiera drogę do nawiązania kontaktu również z ludźmi. Najkrócej rzecz ujmując hipoterapia to ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Profesjonalnie prowadzona hipoterapia oddziałuje na sferę ruchową i sensoryczną człowieka, a także jego funkcjonowanie psychiczne i społeczne.”
Zajęcia „jazda konna” dofinansowywane są ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego.

Zajęcia na ściance wspinaczkowej– zajęcia na ściance wspinaczkowej realizowane są przez Fundację już od wielu lat i wbrew naszym początkowym obawom, osoby z autyzmem bardzo dobrze reagują na taki rodzaj zajęć, chętnie w nich uczestnicząc.
Zajęcia na ściance wspinaczkowej w dużym stopniu przyczyniają się do usprawnienia motoryki tzw. dużej i małej. Ćwiczą celowość ruchową i rozwijają umiejętności doboru prawidłowych ruchów wspinaczkowych. Pokonywanie trasy wspinaczkowej pozwala na poprawę sprawności fizycznej osób z autyzmem. Ćwiczenia te służą także korygowaniu wad postawy. Ponadto zajęcia na ściance wspinaczkowej poprzez ćwiczenia izometryczne doskonale wpływają na zamianę tkanki tłuszczowej na masę mięśniową. Stanowią też atrakcyjną formę podejmowania wysiłku fizycznego. Sam ruch na wysokości wywołuje także silne emocje zmuszając do pokonania własnego strachu.
Zajęcia na ściance wspinaczkowej dofinansowywane są ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego.

Integracyjne Zawody Wspinaczkowe. Inicjatywa – począwszy od 2013 roku – corocznie organizowanego turnieju z zakresu wspinaczki ściankowej (sportowej).  Doświadczenia zdobywane przy okazji realizacji tego zadania utwierdzają nas w przekonaniu o dużej potrzebie organizacji tego typu wydarzeń, które dostarczają ich uczestników wiele satysfakcji, jednocześnie mobilizując do ciągłego podnoszenia własnych umiejętności (pracy nad sobą).   
Wspinaczka ściankowa wymaga solidnego przygotowania – rozwoju sprawności fizycznej, a także intensywnego myślenia (mądry ruch) – wizja celu i jego osiągnięcia wg przemyślanej ścieżki dojścia. Zawody sportowe stanowią z kolei okazję do zaprezentowania wypracowanych umiejętności, a także do integracji środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami – wspólnego spędzenia czasu, zagospodarowanego w sposób atrakcyjny i w ramach zdrowej rywalizacji.

Zajęcia na basenie nauka i trening pływania. Środowisko wodne dzięki swoim właściwościom (odciążanie, rozluźnienie, zmniejszenie tarcia, opór) ma wszechstronne zastosowanie. Ćwiczenia w wodzie stanowią doskonałe uzupełnienie podstawowej terapii, choć w niektórych przypadkach mogą być także jedyną możliwą formą aktywności fizycznej.
Ćwiczenia w wodzie pomagają w zwiększeniu aktywności ruchowej, a tym samym w życiu codziennym. Wykorzystując środowisko wodne można korygować postawę ciała. Skutkuje to poprawią ogólnej sprawności fizycznej. W basenie uzyskuje się prawidłową siłę mięśni oraz ich napięcie, a także poprawia ogólną wydolność organizmu poprzez poprawę parametrów krążeniowo-oddechowych. Woda pozwala doskonalić koordynację ruchową i reakcje równowagi w bezpieczny sposób tzn. bez narażania na konsekwencje upadku. Pływalnia to często jedyne miejsce, gdzie osoby z ograniczeniami ruchowymi są w stanie samodzielnie poruszać się lub rozwijać ruchowo. Ćwiczenia w wodzie działają relaksacyjnie i usprawniają psychoruchowo.
Dzięki temu, że woda daje poczucie bezpieczeństwa przed stłuczeniami czy uderzeniami, łatwiej jest w aurze radosnej zabawy zapomnieć o ograniczeniach funkcjonalnych, a także bólu. W takiej sytuacji efekty terapeutyczne osiągane są niejako „przy okazji”.
Zajęcia na basenie dofinansowywane są ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego.
Obok powyższych zadań realizowanych corocznie Fundacja w miarę swoich możliwości finansowych i pozyskanych dotacji realizuje również inne projekty – zarówno samodzielnie jak i jako współorganizator.

Wycieczka do Jadownik Mokrych. Wycieczka ta stanowi cykliczne/ coroczne wydarzenie organizowane dla grupy dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców. Wyjazd ma charakter grupowy, ale też przede wszystkim rodzinny i ma za zadanie wspólny wypoczynek oraz uczestniczenie w zabawach i zajęciach rekreacyjno-sportowych (przejazd bryczkami, jazda konna, basen, grota solna), a także ćwiczenie dzielenia się przeżyciami i emocjami, bycia w społeczeństwie. Aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu w nowym otoczeniu stworzyło również warunki do pokonywania barier wynikających z niepełnosprawności, a także zintegrowało uczestników poprzez wspólne wykonywanie zadań.

W ramach prowadzonej działalności staramy się uwzględniać wiele obszarów potrzebnych do harmonijnego funkcjonowania osób z autyzmem, czego efektem są również dodatkowe działania podejmowanie przez Fundację w poszczególnych latach m.in. tj.:

Realizowane projekty – szczegółowo tutaj:

Projekty

 

 • Wsparcie dla rodzin osób z autyzmem

Biorąc pod uwagę szczególną (bo wynikającą ze specyfiki autyzmu) sytuację rodzin osób z autyzmem Fundacja udziela również pomocy w wymiarze finansowym, w tym poprzez dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób z autyzmem czy udzielenie zapomóg. Zarówno dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jak i udzielenie przez Fundację wsparcia finansowego w formie zapomogi odbywa się na podstawie prośby rodzica/ opiekuna osoby z autyzmem w danym zakresie i realizowane jest w miarę możliwości finansowych Fundacji.
Turnusy uśmiechu” – współpraca z Fundacją ING Dzieciom pozwoliła na realizację kilku 2-tygodniowych turnusów rehabilitacyjno-terapeutycznych w formie wyjazdu grupowego (po ok. 50 osób). Miejscem docelowym jest Ośrodek REGLE w Wiśle, jako miejsce zakwaterowania i częściowej rehabilitacji. W programie turnusu przewidziano wiele atrakcji, w tym zajęcia rehabilitacyjne (zajęcia w gabinecie fizykoterapii, inhalacje w grocie solnej, wyjazdy na basen solankowy oraz inne), wycieczki autokarowe, wycieczki górskie z przewodnikiem, wyjazdy edukacyjne oraz wiele innych.

Diagnoza autyzmu u dziecka budzi w rodzicach różne emocje – niedowierzanie, wypieranie, ale przede wszystkim ogromny strach. I co teraz? – to pytanie, na które rodzice starają się znaleźć odpowiedź każdego kolejnego dnia. Z upływem lat pytanie to się nie dewaluuje – zwykle ma tylko nieco inny kontekst. Stad też staramy się wspierać rodziny również poprzez rozmowę, udzielanie informacji, dzielenie się doświadczeniami:

 • biuro Fundacji w Nowym Sączu przy Al. Wolności 19, czynne od  poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00, tel. 18/4490510, kom. 664313069.

W zależności od możliwości finansowych Fundacja stara się także organizować takie formy pomocy jak np. spotkania dla rodzin osób z autyzmem w formule Grupy Wsparcia. Założenia tego typu spotkań są bardzo proste, można by rzec przyziemne i zakładają przede wszystkim:

 • większą integrację środowiska rodzin osób z autyzmem,
 • systematyczną wymianę informacji pomiędzy rodzicami osób z autyzmem,
 • wzrost wiedzy w obszarze samego autyzmu, jak i sposobów radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z tego schorzenia, a dzięki temu poprawa relacji w rodzinie,
 • wzrost wiedzy w tematach związanych z autyzmem – m.in. dostępnych metod terapii i rehabilitacji, możliwości uzyskania pomocy finansowej (działalność PFRON, Ośrodków Pomocy Społecznej) itp.

Spotkania Grupy Wsparcia to dla rodziców w niektórych momentach także okazja po prostu do „odgadania się” w gronie osób, które znają i rozumieją ich sytuację. Dzięki czemu ta bezsilność, która nie rzadko towarzyszy codzienności może zostać zrzucona jak niepotrzebny bagaż i zostać obrócona w coś pozytywnego.