Projekty -RODO

 • Informacja dla Pacjenta (działalność lecznicza, Punkt Konsultacyjny)

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [RODO]) [Dz.Urz.UE L 119, s. 1] informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) Al. Wolności 19, reprezentowana przez Bożenę Fryc – Prezesa Zarządu: bozena.fryc@mada.org.pl.
 2. Dane osobowe podawane są przez Pacjenta/ przedstawiciela ustawowego Pacjenta bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta/ przedstawiciela ustawowego Pacjenta jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą) – [podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych].
  Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby przyjęcia Pacjentów do placówki Administratora, w tym rejestracji, umawiania wizyt, kontaktu w celu jej potwierdzenia/ odwołania. Dane osobowe są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta/ przedstawiciela ustawowego Pacjenta jest także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym („projekt”, „zadanie publiczne”) – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO].
 5. Dane osobowe przechowywane są przez okres określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres co najmniej 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej.
  Dane przetwarzane na potrzeby rozliczenia projektu/ świadczeń zdrowotnych z podmiotem dofinansowującym przetwarzane są nie krócej niż przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiła realizacja projektu/świadczenia zdrowotnego. 
 6. Pacjent/ przedstawiciel ustawowy Pacjenta ma prawo dostępu do swoich/ Pacjenta danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
  Dane osobowe w zakresie niezbędnym do rozliczenia otrzymanego na realizację świadczeń zdrowotnych dofinansowania (imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, wiek Pacjenta) mogą być przekazane odbiorcom danych tj. podmiotom dofinansowującym w związku z realizacją umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników projektów (poza działalnością leczniczą) realizowanych przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz.UE L 119, s. 1] Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” w ramach swojej działalności statutowej przetwarza dane osobowe uczestników prowadzonych projektów pomocowych/ zdań publicznych.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz.UE L 119, s. 1] informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana córki/syna danych osobowych jest Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) Al. Wolności 19 („Administrator”), reprezentowana przez Bożenę Fryc – Prezesa Zarządu: bozena.fryc@mada.org.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu, do którego Pani/Pan zgłosiła/zgłosił swój  oraz Pani/Pana córki/syna udział.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji działań związanych z realizacją projektu.
 4. Podane przez Panią/Pana ewentualne dane dotyczące zdrowia stanowią szczególną kategorię danych osobowych i podanie tych danych następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji projektu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: zgoda wyrażona przez Panią/Pana; niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);  prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich oraz Pani/Pana córki/ syna danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, nie krócej jednak niż przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiła realizacja projektu.
 9. Pani/Pana dane oraz Pani/Pana córki/ syna nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Pani/Pana oraz Pani/Pana córki/ syna dane w zakresie niezbędnym do rozliczenia projektu mogą być przekazane odbiorcom danych tj. podmiotom dofinansowującym projekty w związku z realizacją umowy o wsparcie realizacji projektu/ zadania publicznego.
 11. Pani/ Pana dane oraz Pani/ Pana córki/ syna dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.