Subkonta-Regulamin_do 31.12.2022

 

REGULAMIN  PROWADZENIA SUBKONT
Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem MADA, zwaną w dalszej treści regulaminu „Fundacją”, swojego rachunku bankowego na rzecz podopiecznych Fundacji oraz reguły dysponowania środkami zgromadzonymi na tworzonych subkontach, w tym pokrycia i refundacji wydatków podopiecznych ze zgromadzonych na subkoncie środków.
 2. Termin „subkonto” używany jest na określenie księgowego wyodrębnienia przez Fundację środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego; wydzielone księgowo subkonto, opisane imieniem i nazwiskiem utworzone jest na odrębnym od ogólnego konta Fundacji rachunku przeznaczonym wyłącznie do celu tworzenia subkont dla podopiecznych.

§ 2

 1. Subkonto utworzone zostaje przez Fundację na podstawie zaakceptowanego przez Zarząd Fundacji wniosku lub po zawarciu z przedstawicielem ustawowym Podopiecznego, opiekunem lub dorosłym Podopiecznym (zwanym w dalszej części „Dysponentem subkonta”) porozumienia o udostępnieniu subkonta. Wzór porozumienia stanowi załącznik do Regulaminu. Porozumienie/ wniosek pod rygorem nieważności musi mieć formę pisemną.
 2. Wnioskujący o utworzenie subkonta zobowiązany jest do:
 3. przedstawienia do wglądu zaświadczenia lekarskiego z opisem diagnostycznym lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 4. określenia celu zbiórki środków finansowych na subkoncie,
 5. wskazanie sposobu zbiórki pieniężnej (nie publicznej) i określenie wzoru ulotek, pism, listów, apeli itp., które mają być wykorzystywane w czasie zbiórki , jeżeli taką zbiórkę chce samodzielnie prowadzić.

§ 3

 1. Fundacja może domagać się uzupełnienia informacji przedstawionych we wniosku, jeżeli przedstawione dokumenty i oświadczenia budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości bądź nie dają pełnego obrazu sytuacji zdrowotnej i uzyskiwanej pomocy materialnej
 2. Fundacja odmawia utworzenia subkonta i zawarcia porozumienia, jeżeli okaże się,
  że przedstawione przez wnioskującego okoliczności są nieprawdziwe .
 3. Fundacja może odmówić utworzenia subkonta, jeżeli zaistniałe w jej ocenie wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów i oświadczeń wnioskującego nie zostały dostatecznie wyjaśnione przez wnioskującego.

§ 4

 1. Subkonto jest udostępniane wyłącznie na celowe wpłaty pochodzące od darczyńców oraz z wpłat 1% podatku dochodowego ze wskazaniem Podopiecznego.
 2. Ze środków 1% podatku zgromadzonych na subkoncie, z chwilą ich wpływu na subkonto Fundacja zatrzymuje 2 % ogólnej wpłaty, którą przeznacza na cele statutowe Fundacji, przelewając tę kwotę na ogólny rachunek bankowy Fundacji. Zapis ten dotyczy środków zgromadzonych na subkoncie począwszy od 2017 roku.
 3. Koszty utrzymania subkonta (opłaty bankowe za przelew, wypłaty z bankomatu dla wypłat z Kasy Fundacji) pokrywane są ze środków zgromadzonych na subkoncie.
 4. Ewentualne odsetki od środków zgromadzonych na subkoncie przeznacza się na cele statutowe Fundacji .
 5. Środki zgromadzone na subkoncie mogą być wykorzystane wyłącznie na cele wynikające ze Statutu Fundacji, a dookreślone niniejszym Regulaminem i zawartym Porozumieniem.

§ 5

 1. Dysponenci subkonta powinni organizować we własnym zakresie i własnymi środkami gromadzenie funduszy na utworzonym subkoncie.
 2. Dysponenci subkonta nie mogą organizować zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych z dnia 15 marca 1933 r. (w szczególności zbiórek skierowanych do bliżej nieokreślonego adresata przy pomocy mediów: prasy, radia, telewizji, internetu).

§6

Dysponenci subkonta inicjujący zbiórki indywidualne mają obowiązek uzgadniać z Fundacją kwestię użycia w swoich materiałach logo Fundacji, a także treść apeli, próśb i innych form oświadczeń skierowanych do potencjalnych darczyńców, która musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji i odpowiadać treści dokumentacji lekarskiej.

§ 7

 1. Porozumienie o utworzeniu subkonta, w tym w formie wniosku może być rozwiązane przez każdą ze stron przez jego wypowiedzenie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu przez drugą stronę . W wypowiedzeniu należy wskazać jego przyczynę.
 2. W przypadku rozwiązania przez Fundację porozumienia z przyczyn naruszenia przez Dysponenta subkonta warunków porozumienia pozostałe w dniu rozwiązania porozumienia na tym koncie środki zostają przekazane na ogólny rachunek Fundacji i będą wykorzystane na jej cele statutowe.
 3. W przypadku rozwiązania porozumienia przez Dysponenta subkonta lub przez Fundację z innych niż wskazane w ust. 2 przyczyn, pozostałe na tym koncie środki zostają przekazane na wskazany przez Dysponenta subkonta rachunek innej organizacji udzielającej pomocy społecznej .
 4. W przypadkach losowych (np. śmierci Podopiecznego), skutkujących wygaśnięciem Porozumienia pozostałe na subkoncie środki zostają przeznaczone na cele działalności statutowej Fundacji.

§ 8

Gromadzenie środków pieniężnych na subkoncie Podopiecznego może być także prowadzone przez zbiórki publiczne prowadzone przez Fundację zgodnie z ustawą o zbiórkach publicznych, darowizny dla Fundacji ze wskazaniem podopiecznego oraz wpłaty 1% podatku dochodowego przekazane ze wskazaniem podopiecznego.

§ 9

 1. Zbiórki publiczne Fundacja może prowadzić na wniosek Podopiecznego lub z własnej inicjatywy.
 2. Zbiórki publiczne na rzecz Podopiecznego Fundacja prowadzi wyłącznie zgodnie z treścią i na warunkach stosownej decyzji administracyjnej.
 3. Zbiórki publiczne mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej, a wpłacane w walucie obcej są zamieniane w banku Fundacji na walutę polską, według obowiązującego w dniu wpłaty kursu walut.
 4. Środki pieniężne zgromadzone w wyniku zbiórek publicznych na imię i nazwisko Podopiecznego są wpłacane i księgowane na Jego subkonto.
 5. Środki pieniężne zgromadzone w wyniku zbiórek publicznych mogą być wydatkowane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że co innego wynika z decyzji administracyjnej określającej warunki zbiórki publicznej .

§ 10

Ze środków zgromadzonych na subkoncie na pisemny wniosek Podopiecznego bądź przedstawiciela ustawowego („Dysponenta subkonta”) Fundacja może ponosić lub refundować w całości lub częściowo:

 1. koszty leczenia, rehabilitacji Podopiecznego i dojazdów z nimi związanych,
 2. koszty turnusów rehabilitacyjnych Podopiecznego i jego opiekuna,
 3. koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla Podopiecznego,
 4. koszty zakupu materiałów edukacyjnych dla Podopiecznego,
 5. koszty udziału Podopiecznego w warsztatach terapeutycznych i terapeutyczno-edukacyjnych,
 6. koszty związane z usprawnieniem funkcjonowania Podopiecznego w jego otoczeniu, (np. koszty środków higienicznych , koszty likwidacji barier w poruszaniu się w mieszkaniu itp.),
 7. inne koszty uzasadnione sytuacją materialną Podopiecznego (np. zapomogi).

§ 11

 1. Faktury i rachunki, które wystawione są na Fundację, z adnotacją imienia i nazwiska Podopiecznego opłacane są bezpośrednio na rzecz wystawiającego fakturę sprzedawcy lub świadczeniodawcy. Koszty świadczeń nie udokumentowanych w ten sposób zwracane są na rzecz Podopiecznego lub jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna po wykazaniu ich zapłaty i przedstawieniu rachunków zgodnie z ust. 2.
 2. Fundacja pokrywa poniesione koszty na podstawie otrzymanych oryginałów imiennych rachunków, faktur, biletów na przejazdy komunikacyjne, czy innych dokumentów spełniających wymogi formalne i merytoryczne wynikające z ustawy o rachunkowości do wysokości posiadanych na subkoncie Podopiecznego środków pieniężnych. Dowody księgowe należy doręczyć na adres Fundacji wraz z oświadczeniem/ wnioskiem o ich pokrycie/refundację o podstawowej treści: „Proszę o refundację/ zapłatę kosztów wymienionych w rachunku/fakturze nr ….. z wpłat zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego: imię i nazwisko”, jak również czytelny podpis osoby podpisanej na  Porozumieniu/wniosku o założenie subkonta.
 3. Fundacja dopełni starań by dokonać refundacji kosztów w terminie 1 miesiąca , licząc od dnia otrzymania dowodów księgowych w/w.
 4. Fundacja może ponosić koszty świadczeń dla Podopiecznego, wyłącznie
  do wysokości środków zgromadzonych na subkoncie.

§ 12

 1. Decyzję o dofinansowaniu lub refundacji kosztów podejmuje Zarząd Fundacji – każdy z członków zarządu Fundacji samodzielnie.
 2. Fundacja może również odmówić wypłaty z subkonta Podopiecznego, jeśli przedstawione rachunki, faktury lub oświadczenia Dysponenta subkonta budzą wątpliwości, co do ich merytorycznej rzetelności i celowości ponoszonych kosztów, lub nie odpowiadają pod względem formalnym wymogom określonym w niniejszym Regulaminie oraz ustawie o rachunkowości.

§ 13

Dysponenci subkonta mają prawo znać stan swojego subkonta w ramach bezpośredniej wizyty w biurze Fundacji.

§ 14

W związku z ustawą o ochronie danych osobowych, Fundacja nie udostępnia Opiekunowi ani Podopiecznym danych darczyńców.

§ 15

W zakresie zgodności wykorzystania środków finansowych z celami statutowymi Fundacji, zastosowanie mają ustawa o Fundacjach oraz Statut Fundacji.

 

Zarząd Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”

19 grudnia 2016 roku