Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne tzw. Punkt Konsultacyjny

 

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”, zgodnie ze Statutem Fundacji określającym zakres jej działalności, realizuje zadania z obszaru ochrony i promocji zdrowia m.in. poprzez organizację konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin, jako odpowiedź na potrzeby społeczne w obszarze zaburzeń ze spektrum autyzmu występujące w naszym regionie/Polsce.

W związku z powyższym od 01 marca 2017 roku Fundacja posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – nr księgi 000000190476 (podmiot leczniczy: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”, jednostka organizacyjna: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny, komórka organizacyjna: Poradnia dla osób z autyzmem).

Zespół konsultacyjny (diagnozujący) Poradni dla osób z autyzmem tworzą: lekarz specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży (co najmniej po I roku specjalizacji), psycholog oraz pedagog – specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu tego schorzenia.

Obok konsultacji o charakterze badań diagnostycznych w ramach Poradni dla osób z autyzmem realizowane są również konsultacje terapeutyczne dla osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców z uwagi na potrzeby podiagnostyczne – konieczność monitoringu rozwoju dziecka, dostosowywania kierunków oddziaływania, uzyskanie dokumentów na potrzeby orzecznictwa itp.

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne odbywają się na wniosek rodzica/rodziców lub opiekuna prawnego dziecka.

 • Zgłoszenia na konsultacje przyjmujemy pod numerem telefonu (18) 449 05 10, kom. 664313069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji przy Al.Wolności 19 w Nowym Sączu.

Na proces diagnostyczny składa się:

 1. wywiad lekarski z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym dziecka (który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.),
 2. analiza dokumentacji medycznej i psychologiczno-pedagogicznej dziecka (stanowi ona uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań),
 3. badanie lekarskie dziecka (psychiatryczne),
 4. obserwacja kierowana dziecka (psychologiczno-pedagogiczna, realizowana pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmująca próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy),
 5. omówienie wyniku konsultacji z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym dziecka,
 6. opracowanie i przekazanie pisemnej formy wyniku konsultacji.
 • Ważne! Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi konsultacyjnemu możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka.

Źródłami finansowania działalności Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny mogą być: środki własne Fundacji, dotacje ze środków publicznych oraz prywatnych. W przypadku dofinansowania działalności zakładu leczniczego ze środków dotacji zakres jego funkcjonowania dodatkowo określają uregulowania wynikające z zawartej w tym względzie umowy/porozumienia.

 • Adres – Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16

Działalność zakładu leczniczego Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny realizowana jest w Nowym Sączu (33-300) ul. Kunegundy 16 i/lub w innym miejscu na terenie Miasta Nowego Sącza (jako centrum naszego regionu, skupiające potrzebną do realizacji projektu infrastrukturę komunikacyjną, lokalową itp.) wyznaczonym przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”.

Świadczenia zdrowotne w ramach zakładu leczniczego Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny realizowane są BEZPŁATNIE. Za wydanie dokumentacji medycznej również nie pobiera się opłat.

Zakład leczniczy Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny kierowany jest przez Prezesa Zarządu Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”.

Ww. założenia w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności leczniczej ujęte zostały w Regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”.

PRAWA PACJENTA

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800-190-590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

 • Informacja dla Pacjenta (RODO)

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [RODO]) [Dz.Urz.UE L 119, s. 1] informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) Al. Wolności 19, reprezentowana przez Bożenę Fryc – Prezesa Zarządu: bozena.fryc@mada.org.pl.
 2. Dane osobowe podawane są przez Pacjenta/ przedstawiciela ustawowego Pacjenta bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta/ przedstawiciela ustawowego Pacjenta jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą) – [podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych].
  Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby przyjęcia Pacjentów do placówki Administratora, w tym rejestracji, umawiania wizyt, kontaktu w celu jej potwierdzenia/ odwołania. Dane osobowe są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta/ przedstawiciela ustawowego Pacjenta jest także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym („projekt”, „zadanie publiczne”) – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO].
 5. Dane osobowe przechowywane są przez okres określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres co najmniej 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej.
  Dane przetwarzane na potrzeby rozliczenia projektu/ świadczeń zdrowotnych z podmiotem dofinansowującym przetwarzane są nie krócej niż przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiła realizacja projektu/świadczenia zdrowotnego. 
 6. Pacjent/ przedstawiciel ustawowy Pacjenta ma prawo dostępu do swoich/ Pacjenta danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
  Dane osobowe w zakresie niezbędnym do rozliczenia otrzymanego na realizację świadczeń zdrowotnych dofinansowania (imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, wiek Pacjenta) mogą być przekazane odbiorcom danych tj. podmiotom dofinansowującym w związku z realizacją umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.