Projekt pn. „Prospołeczni – program wsparcia rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem”

Już od lipca 2013 r., dzięki współpracy z Fundacją PZU i otrzymanej dotacji w ramach konkursu dotacyjnego pt. „Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU”, rozpoczynamy realizację nowego projektu „Prospołeczni – program wsparcia rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem” .

Beneficjenci projektu:

 • dzieci i młodzież z autyzmem – grupa 25 osób – uczęszczający do placówek przedszkolnych i szkolnych czynnie współpracujących z Fundacją tj.:

– Zespół Przedszkoli w Nowym Sączu,
– Szkoła Podstawowa Nr 6 w Nowym Sączu,
– Zespół Szkół w Chełmcu,
– a także uczestnicy prowadzonego przez Fundację Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Sączu;

 •  rodzice dzieci młodzieży z autyzmem – grupa 25 osób – poprzez cykl spotkań szkoleniowych w zakresie wsparcia rozwoju swoich niepełnosprawnych dzieci;
 • nauczyciele pracujący z dziećmi i młodzieżą z autyzmem – grupa 20 osób – poprzez cykl spotkań szkoleniowych (20 godz.) w zakresie możliwości i sposobów pracy ze swoimi podopiecznymi w obszarze umiejętności prospołecznych.

 

Cele projektu:

I. Cel: Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży z autyzmem biorących udział w projekcie.

Sposób działania: Dostarczenie w formie zajęć terapeutycznych dostosowanych do specyfiki funkcjonowania osób z autyzmem wiedzy i doświadczeń z zakresu umiejętności społecznych z uwzględnieniem indywidualnego poziomu rozwoju uczestnika.

II. Cel: Wzrost umiejętności korzystania z pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach życia codziennego wśród osób z autyzmem biorących udział w projekcie.

Sposób działania: Realizacja zajęć tematycznych: bajkoterapia, muzyczne z elementami muzykoterapii, w zakresie komunikacji.

III. Cel: Wzrost kompetencji rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem bioracych udział w projekcie w zakresie odpowiedzniego wsparcia rozwoju swoich niepełnosprawnych dzieci.

Sposób działania: Przeprowadzenie cyklu spotkań szkoleniowych, umożliwiających rodzicom nabycie kompetencji w powyższym zakresie.

IV. Cel:  Zainspirowanie nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą z autyzmem do zwiększenia oddziaływań w zakresie umiejętności prospołecznych ( funkcjonowania w społeczeństwie).

Sposób działania: Przeprowadzenie spotkań szkoleniowych dla nauczycieli prezentujących możliwości i sposoby pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem w obszarze umiejętności prospołecznych.

Przebieg projektu:

 1. Nabór uczestników projektu w okresie lipiec – sierpień 2013 r.Spotkanie organizacyjne – II połowa sierpnia 2013 r.

  • Karty zgłoszeniowe dzieci i młodzieży z autyzmem, a także rodziców dostępne są w placówkach przedszkolnych/ szkolnych współpracujących przy realizacji projektu oraz w biurze Fundacji przy Al. Wolności 19 w Nowym Sączu.
  • Karta zgłoszeniowa dla nauczycieli do pobrania.
  • Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przekazać do biura Fundacji przy Al. Wolności 19 w Nowym Sączu.
  • Koordynator projektu – Jadwiga Krzeszowiak, tel. 664 313 069, e-mail: j.krzeszowiak@mada.org.p
 2. Spotkanie organizacyjne- II połowa sierpnia – dobór uczestników do poszczególnych grup

 3. Wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży z autyzmem wraz z rodzicami i terapeutami – I połowa września 2013 r. Całodniowa wycieczka do Regietowa, łącząca elementy terapii z dobrą zabawą i wypoczynkiem na świeżym powietrzu.

 4. Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych adresowanych bezpośrednio do dzieci i młodzieży z autyzmem – od II połowa września do grudnia 2013 r., w tym:

   • zajęcia kształtujące umiejętności prospołeczne obejmujące takie zagadnienia jak: terapia komunikacji społecznej, uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych, rozwijanie rozumienia ludzi, siebie i sytuacji społecznych, umiejętność współpracy.

      • 96 godzin – łączna ilość godzin zajęć przewidziana projektem, w tym po 12 godzin dla każdej z 8 grup liczących 2-4 uczestników;
   • zajęcia wspierające rozwój społeczny pozwalające na generalizowanie (przenoszenie) umiejętności społecznych na nowe sytuacje, obejmujące bajkoterapię , zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii oraz zajęcia w zakresie komunikacji ( logopedyczne, metody komunikacji alternatywnej).

      • 85 godzin – łączna ilość godzin zajęć przewidziana projektem, w tym po 6 godzin dla każdej z 5 grup uczestniczących w zajęciach z zakresu bajkoterapii i muzycznych oraz 25 godzin zajęć logopedycznych mających charakter zajęć indywidualnych w zależności od trudności napotykanych w tym względzie przez uczestników projektu.
 5. Przeprowadzenie cyklu spotkań szkoleniowych dla rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem – od II połowa września do grudnia 2013 r.

   • 10 godzin – łączna ilość godzin szkolenia przewidziana projektem. Spotkania szkoleniowe mają na celu przedstawienie rodzicom stosowane metody terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecznego, modele postępowania z trudnymi zachowaniami i możliwości wspierania zachowań pożądanych, a tym samym nabycie kompetencji w zakresie odpowiedniego wspierania rozwoju swoich dzieci.
 6. Przeprowadzenie spotkań szkoleniowych dla nauczycieli pracujących z osobami z autyzmem – od II połowa września do grudnia 2013 r.

   • 20 godzin – łączna ilość godzin szkolenia przewidziana projektem. Szkolenie ma na celu przedstawienie stosowanych metod terapeutycznych za szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecznego, modele postępowania z trudnymi zachowaniami i możliwości wspierania zachowań pożądanych.
 7. Spotkanie podsumowujące dla uczestników projektu – grudzień 2013 r. Uroczyste zakończenie projektu.

Dokumenty do pobrania:

Działania w ramach projektu pn. „Prospołeczni – program wsparcia rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem”

Wyjazd integracyjny

W poniedziałek 09 września 2013 r., zgodnie z założeniami projektu, grupa dzieci i młodzież z autyzmem objętych projektem wraz z rodzicami/ opiekunami oraz nauczycielami/ terapeutami uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym do Regietowa. Miejscem docelowym wyjazdu była Stadnina Koni Huculskich „GŁADYSZÓW” w Regietowie, gdzie uczestnicy wycieczki mogli skorzystać z licznych atrakcji oferowanych przez Stadninę, w tym:

 • przejazd bryczkami,
 • grillowanie,
 • hipoterapia i jazda konna,
 • zwiedzanie stadniny,
 • plac zabaw,
 • obiad.

W programie wyjazdu znalazła się także realizacja gry terenowej przygotowanej przez Panią Iwonę Prokop (nauczycielkę i terapeutę z wieloletnim stażem pracy z osobami z autyzmem), w której obok dzieci uczestniczyli również ich rodzice – wspólnie ze swoimi dziećmi rozwiązujący kolejne zagadki i zadania przewidziane grą.

Całodniowy wyjazd, który upłynął jako aktywne i miłe spędzenie czasu, miał również za zadnie pozytywnie wpłynąć na wzajemne zrozumienie i relacje uczestników – co jak pokazują poczynione podczas wyjazdu obserwacje udało się osiągnąć, czego dowodem było aktywne włączanie się uczestników wyjazdu w  poszczególne działania.

Galeria zdjęć

 
Zajęcia terapeutyczne

Zgodnie z harmonogramem projektu od dzisiaj tj. 16 września rozpoczynamy realizację zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z autyzmem uczęszczających do Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu, Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu, Zespołu Szkół w Chełmcu oraz na Warsztaty Terapii Zajęciowej „MADA”.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 181 godzin zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w projekcie (27 osób – dzieci i młodzież), z czego:

 • 96 godzin to zajęcia kształtujące umiejętności prospołeczne,
 • 60 godzin – zajęcia wspierające rozwój społeczny,
 • 25 godzin – zajęcia logopedyczne.

Zajęcia rozwijające umiejętności prospołeczne odbywają się w mało licznych grupach, 2-4 osobowych i obejmują następujące zagadnienia:

 •  terapię komunikacji społecznej,
 • uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych,
 • rozwijanie rozumienia ludzi, siebie i sytuacji społecznych,
 • umiejętność współpracy.

Zajęcia wspierające rozwój społeczny pozwalają na generalizowanie umiejętności społecznych na nowe sytuacje. Zajęcia te obejmują:

 • bajkoterapię,
 • zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii,
 • zajęcia logopedyczne.

Zajęcia z bajkoterapii i muzyczne realizowane są w 4-8 osobowych grupach. W trakcie tych zajęć ich uczestnicy mogą wspólnie bawić się i uczyć – rozwijać takie umiejętności jak współpraca, rozpoczynanie i prowadzenie rozmowy, rozumienie sytuacji społecznych oraz zdobywać wiedzę na temat innych ludzi i siebie.

W przeciwieństwie do zajęć z bajkoterapii i muzycznych, zajęcia logopedyczne mają charakter indywidualny – w zależności od trudności napotykanych w tym względzie przez uczestników projektu.

 

Szkolenia

Obok zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z autyzmem w ramach projektu zrealizowane zostaną spotkania szkoleniowe dla rodziców oraz spotkania szkoleniowe dla nauczycieli. Celem tych spotkań jest umożliwienie rodzicom nabycia kompetencji w zakresie odpowiedniego wsparcia rozwoju swoich niepełnosprawnych dzieci, a nauczycielom – przedstawienie stosowanych metod terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecznego oraz modeli postępowania z trudnymi zachowaniami i możliwości wspierania zachowań pożądanych. Szkolenia dla rodziców będą realizowane w październiku i listopadzie (11 i 25 października, 15, 22 i 29 listopada), natomiast szkolenia dla nauczycieli w miesiącu listopadzie (8, 9 i 23 listopada). Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY.

Harmonogram szkoleń

SZKOLENIA DLA RODZICÓW - miejsce: Zespół Szkół w Chełmcu ul. Marcinkowicka 9
Piątek 11 października 2013 r. 
godz. 16.30 - 18.30 
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne- warsztaty
Prowadzący: Małgorzata Świerczek, psycholog
Piątek 25 października 2013 r. 
godz. 16.30 - 18.30 
Alternatywne metody komunikacji
Prowadzący: Dorota Kośkiewicz, logopeda
Piątek 15 listopada 2013 r. 
godz. 16.30 – 18.30
Autyzm i dieta. Dieta jako sposób wsparcia rozwoju osób z autyzmem
Prowadzący: Renata Radomska, Fundacja Autyzm bez łez
Piątek 22 listopada 2013 r. 
godz. 16.30 – 18.30
Sposoby radzenia sobie ze stresem
Prowadzący: Iwona Reinfuss-Bulanda, psycholog
Piątek 29 listopada 2013 r. 
godz. 16.30 – 18.30
Jak moje dziecko rozumie świat? Rozwijanie umiejętności społecznych osób z autyzmem
Prowadzący: Iwona Prokop, pedagog specjalny 
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI - miejsce: Zespół Szkół w Chełmcu ul. Marcinkowicka 9
Piątek 8 listopada 2013 r. 
godz. 16.15-19.30 
Co to jest autyzm i jakie są jego przyczyny? Diagnoza zaburzeń
ze spektrum autyzmu
Prowadzący: Małgorzata Świerczek, psycholog
Sobota 9 listopada 2013 r. 
godz. 9.00-16.15
Wpływ zaburzeń autystycznych na Funkcjonowanie w domu i szkole
Tworzenie środowiska przyjaznego dla osób z autyzmem
Włączanie dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do grupy rówieśniczej
Prowadzący: Iwona Reinfuss-Bulanda, psycholog 
Problemy sensoryczne osób z autyzmem
Prowadzący: Marek Stanek, terapeuta SI
Sobota 23 listopada 2013 r. 
godz. 9.00 - 16.15 
Wspieranie procesu komunikacji dzieci z autyzmem 
Prowadzący: Aneta Zarzeka, pedagog specjalny/ logopeda
Przegląd metod pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Doświadczenia własne z pracy
z osobami z autyzmem
Modele postępowania z zachowaniami trudnymi i możliwości wspierania zachowań
 pożądanych
Prowadzący: Iwona Prokop, pedagog specjalny 

Projekt realizowany w ramach współpracy z Fundacją PZU
– konkurs dotacyjny pt.
„Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU”

logo_pzu