PUNKT KONSULTACYJNY /2018/- zadanie adresowane do rodzin z Powiatu Nowosądeckiego

Nazwa projektu: Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Termin realizacji: 01.02.2018 – 31.05.2018

Grupa docelowe: dzieci z zaburzeniami w rozwoju – z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz osoby z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodzice/ opiekunowie z terenu Powiatu Nowosądeckiego – 8 osób/ rodzin

Odpłatność: BRAK (świadczenia w ramach projektu realizowane BEZPŁATNIE)

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego – dotacja w wysokości 3000,00 zł

Wkład własny Fundacji: 1497,60 zł (finansowy), 400,00 zł (osobowy),  700,00 zł (rzeczowy)

Opis projektu:
W okresie od lutego do maja 2018 r. w ramach projektu pn. Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin” realizowanego przez Fundację MADA przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego, przeprowadzonych zostanie 8 specjalistycznych konsultacji, których celem głównym jest wzrost zabezpieczenia potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu z terenu Powiatu Nowosądeckiego. 

Nasza Fundacja dysponuje przeszło 20-letnim doświadczeniem w organizacji badań diagnostyczno-terapeutycznych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Realizowane przez nas konsultacje obejmują diagnozę zespołową i wielospecjalistyczną. Zespół konsultacyjny (diagnozujący) tworzą: lekarz specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży (co najmniej po I roku specjalizacji), psycholog oraz pedagog – specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu tego schorzenia.

Proces diagnostyczny obejmuje:

  • szczegółowy wywiad lekarski z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka – który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.),
  • analizę dokumentacji dziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej itp.) – która stanowi uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań („historia dziecka”),
  • obserwację kierowaną dziecka (psychologiczno-pedagogiczna) – realizowaną pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmująca próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy,
  • omówienie wyniku konsultacji z rodzicami/ opiekunami,
  • opracowanie pisemnych wyników konsultacji, które zostają przekazane rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka i są ich własnością. Dodatkowo jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, lekarz – członek zespołu konsultacyjnego wydaje niezbędne zaświadczenia stwierdzające zaburzenia z zakresu ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu) i przekazuje je rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka.

Obok badań diagnostycznych w ramach projektu realizowane są również konsultacje terapeutyczne dla osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców z uwagi na potrzeby podiagnostyczne – konieczność monitoringu rozwoju dziecka, dostosowywania kierunków oddziaływania itp.

Projekt – z uwzględnieniem otrzymanej dotacji – daje możliwość wsparcia dla 8 rodzin z terenu Powiatu Nowosądeckiego, które skorzystają z pomocy Punktu Konsultacyjnego w sposób BEZPŁATNY.

  • Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego AutoSTOP w Nowym Sączu przy ul. Kunegundy 16, gdzie w ramach współpracy z Przedszkolem mamy możliwość korzystania z wygospodarowanych na ten cel pomieszczeń.

 

  • Zgłoszenia na konsultacje

przyjmujemy pod numerem telefonu (18) 449 05 10, kom. 664 313 069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji przy Al.Wolności 19 w Nowym Sączu.

  • Ważne!

Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnostycznemu możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka.

O działalności Punktu Konsultacyjnego również tutaj:

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne tzw. Punkt Konsultacyjny