Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji MADA (WTZ MADA)

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”

33-300 Nowy Sącz ul. Tarnowska 109
tel. (18) 441 20 14

Zapraszamy na stronę internetową prowadzoną przez WTZ
www.wtzmada.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) przy Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” rozpoczął swoją działalność w grudniu 2006 roku. Jego utworzenie stanowiło ważny krok w zakresie wsparcia dorosłych z niepełnosprawnościami w naszym regionie, szczególnie dla osób z autyzmem dla których kontynuacja wsparcia ma szczególne znaczenie. Realizacja tego zadania odbywa się we współpracy i przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

Inicjatywa ta z wielkim powodzeniem jest kontynuowana i przez Fundację sukcesywnie rozwijana, co najlepiej możemy zaobserwować na bazie funkcjonowania grupy uczestników warsztatu – ich sukcesów oraz progresu umiejętności w wielu obszarach aktywności społecznej i zawodowej. Początkowo uczestnikami WTZ było 20 osób, którzy realizowali terapię w 4 pracowniach tematycznych. Aktualnie WTZ MADA prowadzi 6 pracowni tematycznych i obejmuje swoim wsparciem 30 osób.  

Uczestnicy Warsztatu objęci są 7-godzinną opieką w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Dla prawidłowego rozwoju każdego uczestnika tworzony jest indywidualny program rehabilitacji i terapii. Wewnętrznym aktem prawnym jest regulamin Warsztatu. Uczestnicy WTZ podzieleni są na 5-osobowe grupy terapeutyczne, które odbywają zajęcia tematyczne w ramach sześciu pracowni: plastycznej, technicznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, krawieckiej oraz ogrodniczej.

Na pracowni plastycznej uczestnicy uczą się doboru barw, kształtują poczucie estetyki oraz wyobraźnię. Działalność pracowni technicznej umożliwia rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace majsterkowe z różnymi tworzywami, takimi jak drewno, metal, tkaniny. Dużym zainteresowaniem młodzieży uczestniczącej w terapii zajęciowej cieszy się pracownia komputerowa, która to uczy umiejętności posługiwania się współczesną techniką komputerową, ale także fotografią, wideofilmowaniem oraz tworzeniem biblioteki elektronicznej. Najbardziej popularna, zarówno w Polsce jak i w naszym Warsztacie, jest pracownia gospodarstwa domowego, realizująca terapię w zakresie najbardziej żywotnych potrzeb uczestnika tj. samodzielnej zaradności i samoobsługi. Pracownia krawiecka, w której uczestnicy poznają podstawy szycia ręcznego, maszynowego oraz prostego kroju. Pracownia ogrodnicza – poprzez wszelkiego rodzaju prace w plenerze jak i w pracowni uczestnicy zdobywają fundamentalną wiedzę  i umiejętności z zakresu ogrodnictwa tj. sadzenie, podlewanie czy pielęgnacja owoców i warzyw.

Przy pracowniach tematycznych działają również koła zainteresowań: edukacyjne, teatralne, kulinarne, designu, majsterkowicza, hortiterapii – dzięki którym uczestnicy WTZ mogą realizować swoje pasje i zamiłowania, a wykorzystywać w pełni swoje indywidualne umiejętności. Zajęcia w kołach/klubach w naturalny sposób poszerzają spektrum terapii prowadzonej w poszczególnych pracowniach naszego warsztatu.

Dodatkowo rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestników WTZ uzupełniana jest o rehabilitację ruchową, z której korzystają wszyscy uczestnicy w możliwym dla siebie zakresie.

Każdy uczestnik Warsztatu w ramach indywidualnego programu, bierze także udział w tzw. treningu ekonomicznym. Trening ten ma na celu wyposażenie uczestnika w wiedzę z zakresu znajomości pieniędzy i ich siły nabywczej oraz umiejętności operowania nimi. Stanowi on także element motywowania do pracy.

Efekty powyższych oddziaływań mają swoje odzwierciedlenie w coraz śmielej podejmowanych przez uczestników WTZ aktywnościach w zakresie udziału w licznych zawodach i turniejach sportowych, konkursach plastycznych czy przeglądach artystycznych i imprezach integracyjnych. Fundacja poprzez działalność WTZ realizuje również współpracę z uczelniami wyższymi. Przykładem takiej współpracy może być aktywny udział uczestników WTZ w międzynarodowym projekcie i prowadzonych w ramach niego w 2013 roku warsztatach arteteraputycznych, których podsumowanie stanowiło wydanie albumu pt. „LOVE”.

Dodatkowo sfera rozwoju umiejętności zawodowych uczestników WTZ wzmacniana jest poprzez organizację wyjazdów praktyczno-zawodowych m.in. do huty szkła, browaru, zakładów piekarskich czy cukierniczych. Takie podejście pozwala bowiem na przełamywanie barier, a także stereotypów związanych z niepełnosprawnością.

Warsztat Terapii Zajęciowej MADA to także miejsce pracy dla kadry pracowniczej, w tym specjalistów w zakresie terapii zajęciowej oraz lekarza, dzięki któremu wszyscy podopieczni poddawani są bieżącym badaniom stanu ich zdrowia oraz profilaktyce prozdrowotnej.

Podstawy prawne działalności WTZ:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587).