Subkonta – RODO

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1) Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” przetwarza dane osobowe zawarte w dokumentacji dotyczącej subkont w celu ich założenia i prowadzenia na rzecz swoich Podopiecznych, na podstawie zaakceptowanego przez Zarząd Fundacji pisemnego wniosku przedstawiciela ustawowego Podopiecznego/ dorosłego Podopiecznego lub zawartego porozumienia o udostępnienie subkonta.

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DYSPONENTÓW SUBKONT (Podopiecznych/ Rodziców/ Opiekunów Prawnych)

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz.UE L 119, s. 1] informuję, że:

1.
Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana córki/syna danych osobowych jest Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) Al. Wolności 19, reprezentowana przez Bożenę Fryc – Prezesa Zarządu: bozena.fryc@mada.org.pl.

2.
Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: bozena.fryc@mada.org.pl

3.
Dane osobowe przetwarzane są w celu założenia i prowadzenia subkonta dla Pani/Pana córki/syna, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

4.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji działań związanych z założeniem i prowadzeniem subkonta dla Pani/Pana córki/syna.

5.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);  prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.
Pani/Pana oraz Pani/Pana córki/syna dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu tj. nie krócej niż przez okres udostępnienia subkonta, przez okres niezbędny dla udokumentowania działalności Administratora, obowiązków archiwalnych i statystycznych.    

7.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich oraz Pani/Pana córki/ syna danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8.

Pani/Pana oraz Pani/Pana córki/ syna dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9.
Pani/Pana córki/syna dane (imię i nazwisko) będą przekazane odbiorcy danych tj. bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Fundacji (Administratora), w celu utworzenia i prowadzenia subkonta dla Pani/Pana córki/ syna.
Dane zawarte w dokumentacji dotyczącej prowadzenia subkonta, a w szczególności pokrycia/ refundacji kosztów objętych dofinansowaniem ze strony Fundacji przekazywane będą pomiotowi  świadczącemu usługi księgowe na zlecenie Administratora – przy czym to przetwarzanie danych realizowane będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10.
Pani/ Pana dane oraz Pani/ Pana córki/ syna dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.