Regulamin Uhonorowania Darczyńców

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” mając na względzie możliwość przekazywania darowizn na rzecz prowadzonej przez Fundację działalności pomocowej adresowanej do osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem oraz ich rodzin pragnie docenić i wyróżnić Darczyńców Fundacji przyjmując następujące zasady ich uhonorowania.

1. Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” zwana w dalszej części „Fundacją” może wyróżniać Darczyńców Fundacji, a także osoby w szczególny sposób zaangażowane w działania pomocowe Fundacji poprzez ich uhonorowanie w postaci dyplomów, odznaczeń, certyfikatów oraz statuetek. Nadanie powyższych tytułów i wyróżnień dokonywane jest przez Zarząd Fundacji z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Fundacji lub Fundatora.

2. Darczyńcą Fundacji może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz instytucja, która przekaże na rzecz Fundacji darowiznę finansową lub rzeczową („Darowizna”).

3. Darowizny przekazywane przez Darczyńców będą przeznaczane na cele wskazane przez Darczyńcę tj. zgodnie z intencją darującego. W sytuacji nie wskazania przez Darczyńcę celu Darowizny, uznaje się, iż Darowizna została przekazana na cele statutowe Fundacji.

4. Na wniosek Darczyńcy Fundacja może zawrzeć z nim pisemną umowę określającą warunki współpracy i obowiązki obu stron.

5. Darczyńca, który w okresie jednego roku (kolejnych 12 miesięcy) dokona Darowizny jednorazowej lub wielokrotnych, na łączną kwotę co najmniej 2 tys. złotych otrzymuje honorowy tytuł „Przyjaciela Fundacji MADA” oraz dyplom potwierdzający jego nadanie.

6. Fundacja może przyznawać Tytuł „Anioła Fundacji MADA” Darczyńcom, którzy w okresie roku w sposób aktywny i hojny uczestniczą w prowadzonych przez Fundację działaniach tj. minimum 3 razy w roku angażują się w podejmowane przez Fundację inicjatywy/projekty w sposób umożliwiający realizację poszczególnych działań (np. organizacja zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, Dzień Dziecka, Mikołajki, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne itp.). Tytuł ten będzie potwierdzany wydanym przez Fundację Certyfikatem.

7. Jednocześnie Fundacja wychodząc naprzeciw potencjalnym Darczyńcom będzie ich informować o możliwości uzyskania Tytułu „Anioła Fundacji MADA” poprzez wysyłanie zaproszeń Kandydatom do tego tytułu wraz z informacją o zasadach jego uzyskania.

8. Darczyńcy, którzy dokonali Darowizny jednorazowej lub wielokrotnej, w okresie roku (kolejnych 12 miesięcy) na łączną kwotę co najmniej:

a) 5 tys. złotych – otrzymują Tytuł „Brązowego Anioła Fundacji MADA”;

b) 10 tys. złotych – otrzymują Tytuł „Srebrnego Anioła Fundacji MADA”;

c) 20 tys. złotych – otrzymują Tytuł „Złotego Anioła Fundacji MADA”.

9. Ponadto Zarząd Fundacji może przyznać jednorazowo w danym roku kalendarzowym Tytuł „Diamentowego Anioła Fundacji”. Tytuł ten przyznawany jest temu spośród Darczyńców, którzy otrzymali Tytuł „Złotego Anioła Fundacji MADA”, i który w danym roku kalendarzowym wykazał się największym zaangażowaniem w działania Fundacji.

10. Zarząd Fundacji może również przyznać Tytuł „WIELKA DOBROĆ” osobom, w tym wolontariuszom, współpracującym z Fundacją w sposób wyróżniający się i ponadprzeciętny. Tytuł ten będzie potwierdzany wydanym przez Fundację Certyfikatem.

11. Najwyższą, przewidzianą niniejszym Regulaminem, formę uhonorowania przez Fundację, stanowi Statuetka ANIELSKIE SERCE. Statuetka ta jest przyznawana przez Zarząd Fundacji osobom fizycznym, prawnym oraz instytucjom najbardziej zaangażowanym społecznie w wieloletnią współpracę z Fundacją.

12. Zarząd Fundacji może ponadto ustanawiać inne od wyżej wymienionych tytuły i wyróżnienia, statuetki, odznaki celem uhonorowania osób działających na rzecz Fundacji, podejmowanych przez Nią działań lub w szczególny sposób zaangażowanych w pomoc na rzecz osób z autyzmem.

13. Fundacja może zamieścić na swojej stronie internetowej www.mada.org.pl informację o Darczyńcach, przyznanych im tytułach i wyróżnieniach.

14. W przypadku braku przez kolejne 3 lata, aktywności na rzecz Fundacji ze strony osoby, której przyznano Tytuł „Anioła Fundacji MADA”, następuje automatyczna utrata tego wyróżnienia.

15. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie także wobec osób dotychczas zaangażowanych w bezinteresowną pomoc na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, którym Fundacja za dotychczasową działalność może przyznać dyplomy, odznaczenia, certyfikaty oraz statuetki ujęte w niniejszym Regulaminie.

16. Przyjęcie przez Darczyńcę przyznanego uhonorowania oznacza akceptację przez Niego postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Zarząd Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”

Nowy Sącz, dnia 01 września 2014 r.