Historia i cele

 
Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” powstała w 1996 roku jako fundacja rodzinna Państwa Bożeny i Ryszarda FRYCÓW. Jej założycielem i fundatorem jest Pan Ryszard Fryc. Jego żona – Pani Bożena Fryc jako Prezes Zarządu Fundacji od samego początku kieruje pracami i działalnością Fundacji.
 

Misją Fundacji MADA jest bezinteresowna, wielokierunkowa i profesjonalna pomoc osobom z autyzmem – niezależnie od wieku (dzieciom, młodzieży, dorosłym), a także osobom z inną niepełnosprawnością – szczególnie intelektualną oraz ich rodzinom.

Zgodnie z § 9 Statutu Fundacji, celami jej działalności są:

  1. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym autyzmem i ich rodzinom oraz wszelkim innym osobom niepełnosprawnym, w tym m.in. osobom z upośledzeniem umysłowym, ruchowym, chorobami psychicznymi, zaburzeniami psychicznymi.
  2. Udzielanie pomocy placówkom oświatowym i medycznym związanym z autyzmem i/lub działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.
  3. Popularyzacja wiedzy na temat autyzmu i innych niepełnosprawności oraz problemów, z jakimi spotykają się osoby dotknięte autyzmem/osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny.
  4. Popularyzacja nowoczesnych metod leczenia i terapii osób dotkniętych autyzmem i/lub innych osób niepełnosprawnych.
 
Fundacja odwołując się do najnowszych zdobyczy nauki traktuje autyzm jako jako schorzenie, które należy jak najwcześniej zdiagnozować, by następnie podjąć się trudnego procesu rehabilitacji i terapii. Działalność Fundacji oparta jest na najlepszych polskich doświadczeniach w tej dziedzinie. W swojej działalności korzystamy także z nowoczesnych metod wypracowanych przez naukowców Instytutu prof. Erica Schoplera w Stanach Zjednoczonych.
Państwo Fryc – założyciele Fundacji, sami są rodzicami dziecka autystycznego – Maćka. Z własnego więc doświadczenia wiedzą z jakimi problemami spotykają się rodzice dzieci autystycznych. I to doświadczenie jest wykorzystywane przy podejmowaniu przez Fundację poszczególnych projektów i inicjatyw.

Za swoją działalność pomocową zarówno Fundacja, jak i jej założyciele byli wielokrotnie doceniani w formie nagród czy poprzez nadanie honorowych tytułów, w tym m.in. w 1997 roku Fundacja MADA otrzymała statuetkę SREBRNEGO TALARA za najlepszą inicjatywę charytatywną 1996 roku; w 2001 roku jej założyciele Państwo Bożena i Ryszard Fryc zostali uhonorowani statuetką ZIARNKA GORCZYCY za wielkie serce i czyny dla potrzebujących, a  w 2006 roku otrzymali także tytuł PRZYJACIELA ZIARNKA GORCZYCY; kolejną formą docenienia działalności pomocowej Państwa Fryców było przyznanie im w 2010 r. Jubileuszowej Nagrody X-lecia ZIARNKA GORCZYCY za wyobraźnię miłosierdzia i konsekwentne wspieranie lokalnych inicjatyw dobroczynnych; dodatkowo Pani Bożena Fryc w 2011 r. otrzymała nagrodę Człowieka Roku 2010 nadawaną w plebiscycie Gazety Karkowskiej, a także w 2014 r. otrzymała nominacje do tytułu Człowieka Wielkiego Serca 2014; w 2018 roku Państwo Bozena i Ryszard Fryc odebrali tytuł „Osobowości Małopolski 2017”  – w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna”.

Wyrazem docenienia wieloletniego zaangażowania Fundacji w działalność na rzecz osób z autyzmem było również zaproszenie w 2014 roku przedstawicieli Fundacji na uroczyste spotkanie w Pałacu Prezydenckim z okazji podsumowania Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu w Polsce, nad którym swój Honorowy patronat objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. Spotkanie to stanowiło także forum do rzeczowej dyskusji na tematy związane z aktualną sytuacją osób z autyzmem i ich rodzin oraz instytucji je wspierających.

Fundacja jest również członkiem Porozumienia AUTYZM–POLSKA, będącego zrzeszeniem organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami oraz ich rodzin. Głównym celem Porozumienia jest doprowadzenie do zapewnienia, we współpracy z administracją rządową i samorządową, wszechstronnej, specjalistycznej pomocy wszystkim dotkniętym autyzmem osobom, tak aby mogły one korzystać z przysługujących im praw w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne.

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000006079. W dniu 6 kwietnia 2004 roku, jako jedna z pierwszych organizacji w Małopolsce, Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznegoco umożliwia przekazywanie na jej rzecz 1% podatku.