Statut

Tekst jednolity 18 kwietnia 2014 roku

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja została ustanowiona z woli Ryszarda Fryca, zwanego dalej „Fundatorem”, dnia 19 stycznia 1996r. w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 18 przed zastępcą notariusza Stanisława Ciągło, asesorem notarialnym Arkadiuszem Romanem, pod numerem repertorium „A” 330/96.

§ 2

Fundacja nosi nazwę: „FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM – MADA” i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Nowy Sącz.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica.
 2. Fundacja może używać odpowiedników nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego i symbolu.

§ 5

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
 2. W przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego nadzór nad Fundacją sprawują właściwe organy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 7

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi podmiotami.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa, ośrodki.
 3. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego oraz w spółkach prawa handlowego w tym, w spółkach z udziałem zagranicznym.

ROZDZIAŁ II: DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI 

§ 8

Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.

§ 9

Celami Fundacji są:

 1. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym autyzmem i ich rodzinom oraz wszelkim innym osobom niepełnosprawnym, w tym m.in. osobom z upośledzeniem umysłowym, ruchowym, chorobami psychicznymi, zaburzeniami psychicznymi.
 2. Udzielanie pomocy placówkom oświatowym i medycznym związanym z autyzmem i/lub działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Popularyzacja wiedzy na temat autyzmu i innych niepełnosprawności oraz problemów, z jakimi spotykają się osoby dotknięte autyzmem/osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny.
 4. Popularyzacja nowoczesnych metod leczenia i terapii osób dotkniętych autyzmem i/lub innych osób niepełnosprawnych.

§ 10

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
1) Finansowanie ośrodków leczenia i rehabilitacji dla osób dotkniętych autyzmem oraz innych osób niepełnosprawnych.
2) Organizowanie sympozjów naukowych, szkoleń, kursów i wykładów związanych z chorobą autyzmu i/lub innymi problemami/trudnościami jakie dotyczą osób z autyzmem i/lub innych osób niepełnosprawnych.
3) Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz leków potrzebnych do prawidłowej diagnostyki i terapii osób dotkniętych autyzmem i/lub innych osób niepełnosprawnych.
4) Organizowanie i finansowanie zabiegów diagnostycznych oraz terapeutycznych dla osób dotkniętych autyzmem oraz innych osób niepełnosprawnych.
5) Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom dotkniętym autyzmem oraz innym osobom niepełnosprawnym.
6) Organizowanie i finansowanie specjalistycznej opieki dla osób dotkniętych autyzmem oraz innych osób niepełnosprawnych.
7) Finansowanie badań naukowych nad przyczynami autyzmu, szeroko rozumianej niepełnosprawności oraz metodami ich leczenia.
8) Finansowanie ośrodków pobytu stałego oraz pobytu czasowego dla osób dotkniętych autyzmem i/lub innych osób niepełnosprawnych m.in. poprzez budowanie/tworzenie takich ośrodków, utrzymywanie i/lub finansowanie ich działalności, wspieranie istniejących lub nowopowstałych ośrodków tego typu lub o podobnym charakterze.
9) Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób z autyzmem i/lub innych osób niepełnosprawnych.

2. Fundacja realizując wyżej wymienione w § 9 i § 10 ust. 1 cele i kierunki działań w szczególności może:
1) Udzielać pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w których wychowują się osoby niepełnosprawne oraz działać na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i/lub osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem.
2) Prowadzić działalność na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej wszelkich osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem.
3) Organizować i prowadzić działalność w zakresie ochrony oraz promocji zdrowia.
4) Organizować i prowadzić terapię oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem.
5) Organizować i prowadzić działania na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem w obszarze kultury, sportu, rekreacji oraz turystyki.
6) Organizować i prowadzić kluby aktywności, zajęcia kulturalne, sportowe i rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem oraz integracyjne.
7) Wspierać i upowszechniać kulturę fizyczną oraz sport, w tym organizować zajęcia i imprezy sportowe z udziałem osób niepełnosprawnych.
8) Organizować wycieczki turystyczne i krajoznawcze z udziałem osób niepełnosprawnych.
9) Prowadzić działalność w zakresie wsparcia edukacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem.
10) Udzielać wsparcia finansowo-rzeczowego placówkom prowadzących terapię, rehabilitację i edukację osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem.
11) Współpracować z uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami naukowymi.
12) Organizować działania wydawnicze i popularyzatorskie.
13) Propagować misję i inicjatywy podejmowane przez Fundację.
14) Organizować imprezy charytatywne.
15) Prowadzić działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

 § 11

Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać inne osoby fizyczne lub prawne, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji, a także współdziałać z innymi Fundacjami, organizacjami społecznymi, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ III : ORGANY I DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

§ 12

Organami Fundacji są:

 1. Rada,
 2. Zarząd.

§ 13

 1. Rada Fundacji może liczyć od 2 do 5 członków.
 2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Przewodniczącego Rady wybiera Fundator.
 3. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, zarządzających i nadzorczych.

§ 14

1. Rada Fundacji obraduje, co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej połowy Członków Rady,
3) na wniosek Fundatora.
Zarząd wyznacza termin posiedzenia Rady w najszybszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

3. O terminie posiedzenia Zarząd zawiadamia członków Rady Fundacji listami poleconymi co najmniej 14 dni naprzód. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Rady Fundacji, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia.

4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością oddanych głosów, chyba że przepis prawa lub Statutu Fundacji wymagają innych warunków. W razie równości decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 15

Do kompetencji Rady Fundacji należą:

 1. Opracowywanie regulaminów działania Rady.
 2. Nadawanie na wniosek Zarządu osobom zasłużonym dla Fundacji odznak i statuetek.
 3. Wytyczanie kierunków działalności Fundacji.
 4. Przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji i sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji.
 5. Decyzje o tworzeniu nowych komórek organizacyjnych Fundacji.
 6. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
 7. Wyrażanie zgody na zaciąganie przez Fundację zobowiązań, których wysokość przekracza 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

§ 16

 1. Zarząd liczy od jednego do trzech osób, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
 2. Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów wybiera Fundator.

§ 17

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
 2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 3. Prowadzenie listy ofiarodawców.
 4. Przedkładanie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
 5. Przedkładanie na wniosek Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej sprawozdań z działalności Fundacji.
 6. Realizowanie uchwał Rady Fundacji.
 7. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek.
 8. Decydowanie o każdorazowym przyjęciu subwencji, darowizny, spadku, zapisu, innego nieodpłatnego przysporzenia. Odmowa przyjęcia wymaga zgody Rady Fundacji wyrażonej w formie uchwały.
 9. Przedstawianie Radzie Fundacji kandydatur osób zasłużonych dla Fundacji do uhonorowania odznaką lub statuetką.

§ 18

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
 2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w granicach umocowania.

§ 18′

 1. Rada Programowa jest organem o uprawnieniach opiniodawczych i doradczych. Do kompetencji i zadań Rady Programowej należą:
  a) propagowanie celów, dla których powstała Fundacja,
  b) wspieranie pozostałych organów Fundacji w realizacji celów Fundacji,
  c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
  d) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 2. Rada Programowa liczy od trzech do dwudziestu jeden członków. Członkowie Rady Programowej powołuje i odwołuje Fundator. Powołanie następuje na czas nioznaczony. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych.
 3. Spośród członków Rady Programowej  Fundator wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
 4. Członkowie Rady Programowej pełnią swe funkcje honorowo.
 5. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się co najmniej raz w roku. Posiedzenia zwołuje Zarząd:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na wniosek co najmniej ¼ Członków Rady Programowej,
  c) na wniosek Rady Fundacji lub Fundatora.
  Zarząd wyznacza termin posiedzenia Rady Programowej w najsłabszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku. O terminie posiedzenia Zarząd zawiadamia członków Rady Programowej listami poleconymi lub zawiadomieniem do rąk własnych. Doręczonymi co najmniej 7 dni naprzód. Zawiadomienia w/w formie można zaniechać w stosunku do tych członków Rady Programowej, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia lub wskażą inny sposób w jaki chcą być zawiadamiani o posiedzeniach Rady Programowej (np. mail, faks).
 6. Posiedzeniom Rady Programowej przewodniczy Przewodniczący, w razie jego braku Wiceprzewodniczący, a w przypadku ich nieobecności, Członkowie Rady wybierają osobę, która będzie przewodniczyć posiedzeniu. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół podpisywany przez osobę przewodniczącą danemu posiedzeniu Rady.
 7. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością oddanych głosów, chyba że przepis prawa lub Statutu Fundacji, wymagają innych warunków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Na wniosek członka Rady zarządza się głosowanie tajne.
 8. W posiedzeniach Rady Programowej maja prawo wziąć udział członkowie Zarządu oraz Fundator – bez prawa głosu.
 9. Członkowie Rady Programowej mają prawo uczestniczenia we wszystkich akcjach, sympozjach, zjazdach i spotkaniach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

ROZDZIAŁ IV : MAJĄTEK FUNDACJI

§ 19

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) wniesiony przez Fundatora, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.
 2. Majątek Fundacji stanowią także dochody uzyskane z:
  – subwencji
  – darowizn,
  – spadków i zapisów,
  – innych nieodpłatnych przysporzeń,
  – zbiórek publicznych,
  – przychodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz odsetek bankowych,
  – dochodów z działalności gospodarczej Fundacji
 3. Z Funduszu Założycielskiego, o którym mowa w ust.1, na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).
 4. Z należącego do Fundacji majątku zabronione jest:
  a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, Fundatora lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, Fundatora lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, o których mowa w § 19 ust. 4 lit. a, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, Fundatora lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, o których mowa w § 19 ust. 4 lit. a na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie będzie wynikać bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji,
  d) dokonywanie przez Fundację zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji, albo osoby im bliskie, o których mowa w § 19 ust. 4 lit. a, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 20

Rozporządzenie składnikiem majątku trwałego o wartości powyżej 25.000 zł (dwudziestu pięciu tysięcy złotych) wymaga uzyskania zgody Fundatora.

§ 21

Świadczenia na cele Fundacji mogą być wykorzystane na realizację wszystkich jej celów statutowych, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.

ROZDZIAŁ V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

 1. Uchwałę o likwidacji Fundacji, podejmuje po uzyskaniu zgody Fundatora, Rada Fundacji zwykłą większością głosów wszystkich członków Rady, jeżeli Fundacja osiągnęła cele, dla których została powołana lub jeżeli wyczerpały się jej środki finansowe.
 2. Środki pozostałe po likwidacji Fundacji przeznacza się na cel, któremu służy Fundacja. W szczególności środki te mogą zostać przeznaczone na wsparcie innej Fundacji realizującej cele podobne do celów Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA.
 3. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora sprawuje Prezes Zarządu, chyba że Fundator wyznaczy inną osobę.
 4. Wszelkie prawa i uprawnienia Fundatora wynikające z niniejszego statutu przechodzą na jego spadkobierców.

ROZDZIAŁ VI: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 23

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową – PKD 01
 2. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna – PKD 02
 3. Rybactwo – PKD 03
 4. Produkcja artykułów spożywczych – PKD 10
 5. Produkcja napojów – PKD 11
 6. Produkcja wyrobów tekstylnych – PKD 13
 7. Produkcja odzieży – PKD 14
 8. Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16
 9. Produkcja papieru i wyrobów z papieru – PKD 17
 10. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18
 11. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – PKD 23
 12. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn – PKD 25.93.Z
 13. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego – 27.40.Z
 14. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – PKD 27.90.Z
 15. Produkcja motocykli – PKD 30.91.Z
 16. Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich – PKD 30.92.Z
 17. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 30.99.Z
 18. Produkcja mebli – PKD 31
 19. Pozostała produkcja wyrobów – PKD 32
 20. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – PKD 41
 21. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42
 22. Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43
 23. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45
 24. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – PKD 45.40.Z
 25. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD 47
 26. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46
 27. Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD 49
 28. Zakwaterowanie – PKD 55
 29. Działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56
 30. Telekomunikacja – PKD 61
 31. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i działalność powiązana – PKD 62
 32. Działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63
 33. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64
 34. Wynajem i dzierżawa – PKD 77
 35. Edukacja – PKD 85
 36. Opieka zdrowotna – PKD 86
 37. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem – PKD 87
 38. Pomoc społeczna bez zakwaterowania – PKD 88
 39. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90
 40. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93
 41. Pozostała indywidualna działalność usługowa – PKD 96

§ 24

Organizacja działalności gospodarczej.

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio, za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów lub w postaci spółki.
 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
 4. Decyzje o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 5. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładu. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia lub obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 6. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 7. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji po uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji.
 8. Decyzję o powołaniu Spółki podejmuje w formie uchwały Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Fundatora. Zakres działania oraz strukturę Spółki określa jej akt założycielski

§ 25

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Powinna ona także zapewnić utworzenie Funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczanych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
 4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.
 5. Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej są uzgadniane z odbiorcami na zasadzie cen umownych stosownie do obowiązujących przepisów.
 6. Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane z posiadanych przez Fundacje zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VII: ZMIANY STATUTU.

§ 26

Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

§ 27

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na podstawie jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich członków Rady. Uchwały dotyczące zmian statutu w sprawach dotychczasowych uprawnień Fundatora mogą być podjęte jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora.