Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne tzw. Punkt Konsultacyjny

 

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”, zgodnie ze Statutem Fundacji określającym zakres jej działalności, realizuje zadania z obszaru ochrony i promocji zdrowia m.in. poprzez organizację konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin, jako odpowiedź na potrzeby społeczne w obszarze zaburzeń ze spektrum autyzmu występujące w naszym regionie/Polsce.

W związku z powyższym od 01 marca 2017 roku Fundacja posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – nr księgi 000000190476 (podmiot leczniczy: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”, jednostka organizacyjna: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny, komórka organizacyjna: Poradnia dla osób z autyzmem).

Zespół konsultacyjny (diagnozujący) Poradni dla osób z autyzmem tworzą: lekarz specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży (co najmniej po I roku specjalizacji), psycholog oraz pedagog – specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu tego schorzenia.

Obok konsultacji o charakterze badań diagnostycznych w ramach Poradni dla osób z autyzmem realizowane są również konsultacje terapeutyczne dla osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców z uwagi na potrzeby podiagnostyczne – konieczność monitoringu rozwoju dziecka, dostosowywania kierunków oddziaływania, uzyskanie dokumentów na potrzeby orzecznictwa itp.

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne odbywają się na wniosek rodzica/rodziców lub opiekuna prawnego dziecka.

  • Zgłoszenia na konsultacje przyjmujemy pod numerem telefonu (18) 449 05 10, kom. 664313069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji przy Al.Wolności 19 w Nowym Sączu.

Na proces diagnostyczny składa się:

  1. wywiad lekarski z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym dziecka (który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.),
  2. analiza dokumentacji medycznej i psychologiczno-pedagogicznej dziecka (stanowi ona uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań),
  3. badanie lekarskie dziecka (psychiatryczne),
  4. obserwacja kierowana dziecka (psychologiczno-pedagogiczna, realizowana pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmująca próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy),
  5. omówienie wyniku konsultacji z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym dziecka,
  6. opracowanie i przekazanie pisemnej formy wyniku konsultacji.
  • Ważne! Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi konsultacyjnemu możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka.

Źródłami finansowania działalności Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny mogą być: środki własne Fundacji, dotacje ze środków publicznych oraz prywatnych. W przypadku dofinansowania działalności zakładu leczniczego ze środków dotacji zakres jego funkcjonowania dodatkowo określają uregulowania wynikające z zawartej w tym względzie umowy/porozumienia.

  • Adres – Nowy Sącz, ul. Batalionów Chłopskich 37 (zmiana od 01.09.2020 r.)

Działalność zakładu leczniczego Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny od 01.09.2020 r. realizowana jest w Nowym Sączu (33-300) ul. Batalionów Chłopskich 37 i/lub w innym miejscu na terenie Miasta Nowego Sącza (jako centrum naszego regionu, skupiające potrzebną do realizacji projektu infrastrukturę komunikacyjną, lokalową itp.) wyznaczonym przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”.

Świadczenia zdrowotne w ramach zakładu leczniczego Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny realizowane są BEZPŁATNIE. Za wydanie dokumentacji medycznej również nie pobiera się opłat.

Zakład leczniczy Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny kierowany jest przez Prezesa Zarządu Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”.

Ww. założenia w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności leczniczej ujęte zostały w Regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”.

PRAWA PACJENTA

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800-190-590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszaw

Klauzula informacyjna dla Pacjentów Punktu Konsultacyjnego (beneficjentów projektów/ zadań publicznych)

Inne specjalistyczne placówki z zakresu wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego ASD: