Aktualności

11.06.2018

„Świat w skali mikro” czyli nasza wycieczka do Krakowa

W pięknych okolicznościach pogodowych w minioną środę 06 czerwca 2018 r. z grupą uczestników projektu pn. „Wycieczka krajoznawcza do Krakowa dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ niepełnosprawnych” mieliśmy okazję poznawać Kraków z nieco innej strony – tj. świata przyrody i świata zwierząt – mieszkańców ogrodu zoologicznego w Krakowie.

Zoo w Krakowie to „dom” dla 270 gatunków zwierząt (taki „Świat w skali mikro”). To oddalona zaledwie o 100 km atrakcja turystyczna zlokalizowana w obrębie pięknego parku leśnego. Warto tutaj zauważyć, iż jednym z najsilniejszych elementów stymulujących zachowania dzieci, pobudzającym ich aktywność i ożywiającym zmysły jest natura. Bardzo ciekawe jest dla dzieci poznawanie środowiska naturalnego na własny sposób – kiedy mają możliwość obserwowania, sprawdzania, porównywania. Kiedy to środowisko mogą zobaczyć, usłyszeć, powąchać i poczuć. Dzieci doznają każdego z elementów jako części swego środowiska. Doświadczenia tego typu mogą być szczególnie cenne w pracy z osobami z  autyzmem, które mają trudności z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców.

Wyjazd zrealizowany został w ramach projektu pn. „Wycieczka krajoznawcza do Krakowa dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ niepełnosprawnych” – zadania realizowanego przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

Wycieczka krajoznawcza do Krakowa dla dzieci i młodzieży z autyzmem/ niepełnosprawnych

Plan wycieczki obejmował:

 • wyjazd autokarem w godzinach porannych z Nowego Sącza
 • przyjazd do Krakowa i zwiedzanie ogrodu zoologicznego, spacer po parku leśnym (Las Wolski)
 • czas wolny – pobyt w Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej Marchewka Bistro (będącego częścią Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej, którego celem jest popularyzacja idei zdrowego odżywiania i zachowań proekologicznych oraz przede wszystkim promocja pysznego jedzenia, które pochodzi od lokalnych,  małopolskich rolników i producentów)
 • powrót do Nowego Sącza w godzinach wieczornych

Realizacja wycieczki była zadaniem z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej, stąd też udział w niej był dla uczestników projektu BEZPŁATNY. Jednocześnie stanowił odpowiedź na występujące w naszym regionie potrzeby związane z dążeniem do poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych, a także do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego i dyskryminacji osób z autyzmem/ niepełnosprawnych zagrożonych społeczną nieakceptacją.

Uczestnikom wycieczki – dzieciom, ich rodzicom/ opiekunom oraz kadrze terapeutycznej, dziękujemy ogromnie za wspólną przygodę – za każdy uśmiech i mile spędzony czas, owocujący w nowe doświadczenia i piękne wspomnienia.

Szczególnie pragniemy podziękować również Zoo w Krakowie, które przychyliło się do naszej prośby i zwolniło nas ze znacznej części opłat za bilety wstępu oraz Marchewka Bistro – za ugoszczenie nas pysznym obiadem z lokalnych, proekologicznych produktów.

Udział w projekcie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna

Osoby biorące udział w ww. projekcie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz córki/ syna* przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem MADA z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) Al. Wolności 19, na potrzeby działań związanych z informacją o udziale w ww. projekcie,  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE L 119, s. 1).

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz.UE L 119, s. 1] informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana córki/syna danych osobowych jest Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) Al. Wolności 19, reprezentowana przez Bożenę Fryc – Prezesa Zarządu: bozena.fryc@mada.org.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ww. projektu, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 3. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, nie krócej jednak niż przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiła realizacja ww. projektu, do którego zgłosił/-a Pan/Pani swój/ dziecka udział.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji ww. projektu.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich oraz Pani/Pana córki/ syna danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Dane będą przekazane odbiorcy danych tj. podmiotowi dofinansowującemu: Miasto Nowy Sącz (33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1), w związku z umową na dofinansowanie ww. zadania i potrzeby działań związanych z informacją o udziale w ww. projekcie (rozliczenia projektu).
 9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.