Aktualności

6.07.2018

Punkt Konsultacyjny – konsultacje dla rodzin z Małopolski

Nazwa projektu: Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Termin realizacji: 01.07.2018 – 09.12.2018

Grupa docelowe: dzieci z zaburzeniami w rozwoju – z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz osoby z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodzice/ opiekunowie z terenu Małopolski (28 osób/ rodzin)

Odpłatność: BRAK

Źródło dofinansowania: projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego – dotacja 12794,13 zł

W ramach ww. projektu – w okresie od lipca do 09. grudnia br., przeprowadzone zostaną konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju oraz osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodziców/ opiekunów z terenu Małopolski (28 osób/ rodzin).

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w ramach projektu obejmować będą:

  • Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne przy udziale wielospecjalistycznego zespołu konsultacyjnego (diagnozującego) – 42 godz., 24 osoby/ rodziny/ konsultacje;
  • Wstępne konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne z udziałem psychologa (w ramach tzw. badań przesiewowych, 5 godz., 4 osoby/ rodziny/ konsultacje).

Organizowane przez nas konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne obejmują diagnozę zespołową i wielospecjalistyczną realizowaną przez zespół konsultacyjny (diagnozujący) w składzie: lekarz specjalista psychiatra, psycholog oraz pedagog. Wszyscy specjaliści posiadają wieloletnie doświadczanie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu tego schorzenia.

Proces diagnostyczny obejmuje:

  • szczegółowy wywiad lekarski z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka – który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.);
  • analizę dokumentacji dziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej itp.) – która stanowi uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań („historia dziecka”);
    Ważne! Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnostycznemu możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka.
  • obserwację kierowaną dziecka (psychologiczno-pedagogiczną) – realizowaną pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmującą próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy;
  • omówienie z rodzicami/opiekunami wyniku konsultacji;
  • opracowanie pisemnych wyników konsultacji, które zostają przekazane rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka i są ich własnością.

Przewidywany czas trwania pojedynczej konsultacji (dla jednego dziecka wraz z rodzicami) wynosi średnio ok. 1 godz. 45 min.

Obok ww. konsultacji przy udziale zespołu konsultacyjnego w ramach projektu zrealizowane zostaną również wstępne konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne (w ramach tzw. badań przesiewowych) przy udziale psychologa (5 godz.), dające możliwość niezwłocznego objęcia specjalistycznym wsparciem, w okresie trwania projektu i w ww. zakresie, zgłaszających się na konsultacje osób/ rodzin z terenu Małopolski (4 osoby/ rodziny). 

Projekt – z uwzględnieniem otrzymanej dotacji – daje możliwość wsparcia dla 28 rodzin z terenu Małopolski, które skorzystają z pomocy Punktu Konsultacyjnego w sposób BEZPŁATNY.

  • Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego AutoSTOP w Nowym Sączu przy ul. Kunegundy 16, gdzie w ramach współpracy z Przedszkolem mamy możliwość korzystania z wygospodarowanych na ten cel pomieszczeń.