Samochód na potrzeby WTZ MADA

Nazwa projektu: Samochód na potrzeby WTZ MADA
w ramach „Programu wyrównywania szans między regionami III” obszar D

Termin realizacji: 21.09.2017 – 18.06.2018

Przedmiot dofinansowania: zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Nowego Sącza – dofinansowanie na kwotę 80000,00 zł (70% wartości realizowanego zadania)

Wkład własny Fundacji: 40200,00 zł

           

Głównym celem realizacji projektu jest zapewnienie transportu grupie uczestników prowadzonego przez Fundację warsztatu terapii zajęciowej (WTZ) – osobom dorosłym z niepełnosprawnościami (z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną) poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. Ww. cel determinowało kilka zasadniczych powodów wynikających ze szczególnych potrzeb beneficjentów zadania – tj. 30-tu dorosłych osób niepełnosprawnych, uczestników prowadzonego przez Fundację warsztatu terapii zajęciowej – w tym m.in.:

  • dorośli z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną to grupa społeczna szczególnie narażona na wykluczenie społeczne. Zjawisko to w dużej mierze warunkowane jest specyfiką schorzenia i koniecznością wielokierunkowego oddziaływania w zakresie nabywania bądź też przywracania umiejętności społecznych oraz zawodowych – umiejętności, które pomagają im w codziennym funkcjonowaniu i czynią samodzielnymi na miarę indywidualnych możliwości,
  • autyzm i choroby pokrewne/ niepełnosprawność intelektualna stwarzają poważne problemy w codziennym funkcjonowaniu również w odniesieniu do przemieszczania się mimo braku fizycznych/ ruchowych ograniczeń. Związane jest to z istotą tego typu zaburzeń rozwojowych, które utrudniają samodzielne przemieszczanie, wywołując sytuacje stresowe i ryzyko wystąpienia zachowań niepożądanych. Jednocześnie osoby te, przy odpowiednim wsparciu mogą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności (rehabilitacja społeczna i zawodowa), a poprzez to kształtować własną samodzielność
    i niezależność na dostępnym dla siebie poziomie,
  • uczestnicy, których w sposób bezpośredni dotyczy niniejszy projekt to osoby dorosłe, a w związku z tym z mniejszymi możliwościami wsparcia ze strony rodziców/ opiekunów.

Prowadzony przez Fundację WTZ dzięki swojej ofercie w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej (6 pracowni tematycznych, usprawnienie ruchowe) wypełnia powyższe potrzeby w odniesieniu do grupy 30 uczestników. Wykonywanie dowozów pozwala na zapewnienie udziału w zajęciach WTZ dla tej grupy uczestników, dla których realizacja dojazdów we własnym zakresie jest dużą trudnością – barierą wynikającą ze specyfiki schorzenia, niemożnością uzyskania wsparcia rodziny w tym zakresie i in. Ponadto dysponowanie samochodem na potrzeby WTZ umożliwia również realizację celów terapeutycznych WTZ m.in. udział w integracyjnych spotkaniach, zawodach sportowych, konkursach kulturalnych i innych przedsięwzięciach z zakresu wielokierunkowej rehabilitacji.

Zakres merytoryczny zadania obejmował przede wszystkim rozeznanie rynku, wybór najkorzystniejszej oferty i zakup samochodu 9-osobowego (mikrobusu) z dostosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych (bez podnośnika). Terminy realizacji projektu – złożenia zamówienia w dniu 24.10.2017 r,. finalizacji zakupu w dniu 29.01.2018 roku oraz odbioru samochodu w dniu 06.02.2018 r. zawierają się w okresie realizacji projektu określonym w ww. umowie. Ostatecznie wartość samochodu wyniosła 120200,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dwieście złotych 00/100). Wartość ta określona została w ramach końcowej faktury
nr 1/001/01/00015/2018 z dnia 29.01.2018 r.  wystawionej na rzecz Fundacji przez sprzedawcę samochodu. Odbiór samochodu nastąpił w dniu 06.02.2018 r. Z tą datą samochód został również przyjęty do ewidencji środków trwałych Fundacji pod numerem 5/2018. Wartość środka trwałego Fiat Talento Kombi M1 SX L2H1 1.6 Ecojet Twin Turbo wynosi 120380,50 zł i ustalona została na podstawie ww. faktury zakupu oraz dowodów wpłaty opłat rejestracyjnych pojazdu (180,50 zł – KW nr 06/2018 z dnia 29.01.2018 r.).

Wysokość dofinansowania zadania ze środków PFRON wyniosła 80000,00 zł. Koszty ponad tą określoną wartość dofinansowania tj. koszty w wysokości 40200,00 zł stanowiły wkład własny Fundacji.

Zakupiony przez Fundację samochód na potrzeby WTZ był jednym z 3 dofinansowanych przez PFRON w ramach ww. Programu. Oficjalne przekazanie samochodów oraz ich poświecenie miało miejsce 19 marca 2018 roku na płycie rynku Miasta Nowego Sącza. W uroczystym przekazaniu pojazdów dla WTZ MADA, SOSW w Nowym Sączu oraz DPS w Nowym Sączu, udział wzięli przedstawiciele instytucji dofinansowujących – PFRON i Miasta Nowego Sącza: Marta Mordarska – Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON, Jerzy Gwiżdż – Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza, Elżbieta Chowaniec – Radna Miasta Nowego Sącza, Grzegorz Chochla – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej.