Regulamin organizacyjny Punktu Konsultacyjnego

Tekst jednolity  – Załącznik nr 1
do uchwały ZF 01/08/2020 z dnia 28.08.2020 r.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego
Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”

1. Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”, zgodnie ze Statutem Fundacji określającym zakres jej działalności, realizuje zadania z obszaru ochrony i promocji zdrowia m.in. poprzez organizację konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin, jako odpowiedź na potrzeby społeczne w obszarze zaburzeń ze spektrum autyzmu występujące w naszym regionie/Polsce.

2. Głównym celem działalności podmiotu leczniczego Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” jest wczesna diagnoza autyzmu/ zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ustalenie programów wsparcia z zakresu nauczania, terapii i rehabilitacji. Działania te realizowane są przez zakład leczniczy pn. Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny.

3. Jednostkę organizacyjną Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny (kod identyfikujący 01) tworzy komórka organizacyjna Poradnia dla osób z autyzmem (kod resortowy 001).

4. Zespół konsultacyjny (diagnozujący) Poradni dla osób z autyzmem tworzą: lekarz specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży (co najmniej po I roku specjalizacji), psycholog oraz pedagog lub inny terapeuta – osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu tego schorzenia.

5. Obok konsultacji o charakterze badań diagnostycznych w ramach Poradni dla osób z autyzmem realizowane są również konsultacje terapeutyczne dla osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców z uwagi na potrzeby podiagnostyczne – konieczność monitoringu rozwoju dziecka, dostosowywania kierunków oddziaływania, uzyskanie dokumentów na potrzeby orzecznictwa itp.

6. Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne odbywają się na wniosek rodzica/rodziców lub opiekuna prawnego dziecka.

7. Na proces diagnostyczny składa się:
a) wywiad lekarski z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym dziecka,
b) analiza dokumentacji medycznej i psychologiczno-pedagogicznej dziecka,
c) badanie lekarskie dziecka (psychiatryczne),
d) obserwacja kierowana dziecka (psychologiczno-pedagogiczna),
e) omówienie wyniku konsultacji z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym dziecka,
f) opracowanie i przekazanie pisemnej formy wyniku konsultacji.

8. Źródłami finansowania działalności Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny mogą być: środki własne Fundacji, dotacje ze środków publicznych oraz prywatnych. W przypadku dofinansowania działalności zakładu leczniczego ze środków dotacji zakres jego funkcjonowania dodatkowo określają uregulowania wynikające z zawartej w tym względzie umowy/porozumienia.

9. Działalność zakładu leczniczego Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny od dnia 01.09.2020 roku realizowana jest w Nowym Sączu (33-300) ul. Batalionów Chłopskich 37 i/lub w innym miejscu na terenie Miasta Nowego Sącza (jako centrum naszego regionu, skupiające potrzebną do realizacji projektu infrastrukturę komunikacyjną, lokalową itp.) wyznaczonym przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”.

10. Świadczenia zdrowotne w ramach zakładu leczniczego Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny realizowane są bezpłatnie. Za wydanie dokumentacji medycznej również nie pobiera się opłat.

11. Zakład leczniczy Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny kierowany jest przez Prezesa Zarządu Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”.

Zarząd Fundacji