Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Nazwa zadania: Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Termin realizacji: 15.06.2023 – 31.12.2023

Grupa docelowe: dzieci z zaburzeniami rozwoju – z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz osoby z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodzice/ opiekunowie z terenu Małopolski (min. 24 konsultacji/ osób/ rodzin)

Odpłatność: świadczenia zdrowotne realizowane BEZPŁATNIE


Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Wysokość dotacji: 21387,00 zł

Zadanie polega na przeprowadzeniu  specjalistycznych konsultacji z zakresu diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz profilaktyki tego schorzenia w Punkcie Konsultacyjnym diagnostyczno-terapeutycznym prowadzonym przez podmiot leczniczy – Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”.

 • Min. 24 konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych dla rodzin z terenu Małopolski. 

Konsultacje adresowane są do mieszkańców Małopolski, dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju, z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz ich rodzin,  i przeprowadzone zostaną przy udziale wielospecjalistycznego zespołu diagnozującego w ramach działalności leczniczej realizowanej przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny, komórka organizacyjna: Poradnia dla osób z autyzmem. 

Punkt Konsultacyjny to zadanie z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji, stąd też konsultacje specjalistyczne w ramach niego są dla uczestników zadania BEZPŁATNE.

Rekrutacja uczestników realizowana jest przede wszystkim w oparciu o kontakt z osobami, które dotychczas zgłosiły do Fundacji potrzebę realizacji badań i oczekują na możliwość ich przeprowadzenia (lista oczekujących). Dodatkowo w przypadku wolnych miejsc rekrutacja do projektu będzie uzupełniona o bieżące zgłoszenia na konsultacje ze strony mieszkańców Małopolski.

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w ramach Punktu Konsultacyjnego przeprowadzane są w oparciu o standard MAA (multi-agency assessment), obejmujący diagnozę zespołową i wielospecjalistyczną. Ich realizatorami są osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu tego schorzenia, w tym: lekarz (specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży – co najmniej po I roku specjalizacji), psycholog, pedagog lub inny terapeuta (3 os., zespół konsultacyjny/ diagnozujący – konsultacje wielospecjalistyczne).

Realizacja zadania obejmuje: 168 godzin pracy członków ww. zespołu konsultującego (3 osoby) i organizację wsparcia dla rodzin z terenu Małopolski w ramach min. 24 konsultacji* (* szacowana min. ilość konsultacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb diagnostycznych i ewentualnej konieczności realizacji więcej niż 1 konsultacji dla danego pacjenta).

Konsultacje w ramach projektu odbywają się na wniosek rodzica/ rodziców lub opiekuna prawnego dziecka, który obejmować będzie również wypełnienie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych.

Proces diagnostyczny obejmuje przede wszystkim:

 • wywiad lekarski z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka – który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.);
 • analizę dokumentacji dziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej itp.) – która stanowi uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań („historia dziecka”);

Ważne! Bardzo ważne jest, aby rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnozującemu możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka i wszelką inną.

 • obserwację dziecka/ pacjenta – ukierunkowana obserwacja realizowana przez zespół diagnozujący pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmująca próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego oraz rozwoju zabawy, omówienie wyniku konsultacji z rodzicami/ opiekunami,
 • omówienie wyniku konsultacji z rodzicami/opiekunami ;
 • opracowanie pisemnego wyniku konsultacji, które zostają przekazane rodzicom/ opiekunom prawnym pacjenta i są ich własnością. Dodatkowo jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, lekarz – członek zespołu konsultacyjnego wydaje niezbędne zaświadczenia stwierdzające zaburzenia z zakresu ASD i przekazuje je rodzicom/ opiekunom prawnym pacjenta.

Przewidywany czas trwania pojedynczej konsultacji (dla jednego dziecka wraz z rodzicami) wynosi średnio 2-2,5 godz.

Projekt – z uwzględnieniem otrzymanej dotacji – daje możliwość wsparcia w zakresie min. 24 konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych, z który łącznie będzie mogło skorzystać min. 24 rodzin z terenu Małopolski. 

 • Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Przedszkola AutoSTOP w Nowym Sączu przy ul. Batalionów Chłopskich 37, gdzie w ramach współpracy z Przedszkolem mamy możliwość korzystania z wygospodarowanych na ten cel pomieszczeń.

          

 • Zgłoszenia na konsultacje

przyjmujemy pod numerem telefonu (18) 449-05-10, kom. 664-313-069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji przy Al. Wolności 19 w Nowym Sączu.

Podczas zgłoszenia prosimy o podanie kilku podstawowych danych takich jak:

 1. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna – osoby zgłaszającej dziecko na konsultacji
 2. Imię i nazwisko dziecka
 3. Datę urodzenia i/lub PESEL
 4. Miejscowość/ powiat zamieszkania
 5. Numer telefonu
 6. Adres email (przesłanie rodzicom do wypełnienia wywiadu rozwojowego, listy proponowanych filmików do nagrania – co stanowi element wsparcia procesu diagnostycznego)