Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Nazwa zadania: Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Termin realizacji: 01.01.2023 – 31.05.2023

Grupa docelowe: mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego – dzieci z zaburzeniami rozwoju/ z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz osoby z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodzice/ opiekunowie – min. 2 osoby/ rodziny

Odpłatność: BRAK (świadczenia w ramach projektu realizowane BEZPŁATNIE)

PATRONAT HONOROWY: MAREK KWIATKOWSKI – STAROSTA  NOWOSĄDECKI

Zadanie zrealizowano w ramach konkursu Zdrowe SĄDECKIE – EDYCJA 2023 przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego

 

– dotacja w wysokości 2000,00 zł.

Przedmiotem zadania (Punktu Konsultacyjnego) są specjalistyczne konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin z terenu Powiatu Nowosądeckiego (dla min. 2 rodzin uwzględniając wysokość przyznanej dotacji), co jest ściśle związane z zapotrzebowaniem społecznym na usługi świadczone w ramach projektu. Potwierdzeniem dla powyższego może być lista oczekujących na konsultacje. Skala zgłoszeń na tego typu konsultacje z roku na rok jest coraz większa i fakt ten obserwujemy również w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego. Taki stan rzeczy  powoduje wzrost presji w zakresie zapewnienia większej ich dostępności, a poprzez to skrócenia czasów oczekiwania – które co warto przywołać przekraczają niejednokrotnie rok czasu a nawet dłużej, gdzie sprawa dotyczy zaburzeń  rozwojowych wymagających interwencji na jak najwcześniejszym etapie życia dziecka.

Realizatorami konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych w ramach projektu są specjaliści tzw. zespół konsultacyjny (diagnozujący) Punktu Konsultacyjnego – 3 osoby: lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog i psycholog/ terapeuta – specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu tego schorzenia.

Proces diagnostyczny obejmuje przede wszystkim:

 • analizę dokumentacji dziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej itp.) – która stanowi uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań („historia dziecka”),
  • Ważne!

  Bardzo ważne jest, aby na potrzeby konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnozującemu możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka.

 • wywiad lekarski z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka – który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.),
 • obserwację dziecka – ukierunkowana obserwacja pacjenta realizowana pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmująca próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy,
 • omówienie wyniku konsultacji z rodzicami/ opiekunami,
 • opracowanie pisemnych wyników konsultacji, które zostają przekazane rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka i są ich własnością. Dodatkowo jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, lekarz – członek zespołu konsultacyjnego wydaje niezbędne zaświadczenia stwierdzające zaburzenia z zakresu ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu) i przekazuje je rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka.

Przewidywany czas trwania pojedynczej konsultacji (dla jednego dziecka wraz z rodzicami) wynosi ok. 2 godz./ 2,5 godz.

 • Miejsce realizacji zadania: ul. Batalionów Chłopskich 37, 33-300 Nowy Sącz – budynek Niepublicznego Przedszkola AutoSTOP 

 • Zgłoszenia na konsultacje

przyjmujemy pod numerem telefonu (18) 449 05 10, kom. 664 313 069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji (Nowy Sącz Al. Wolności 19).
Podczas zgłoszenia prosimy o podanie kilku podstawowych danych takich jak:

 1. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna – osoby zgłaszającej dziecko na konsultacje
 2. Imię i nazwisko dziecka
 3. Datę urodzenia i/lub PESEL
 4. Adres zamieszkania
 5. Telefon kontaktowy
 6. Adres e-mail.

Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie i realizacji świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych przez Fundację konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych (działalność lecznicza) oraz przetwarzania danych osobowych (RODO):