Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Nazwa zadania: Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Termin realizacji: 01.07.2021 – 15.12.2021

Grupa docelowe: dzieci z zaburzeniami rozwoju – z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz osoby z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodzice/ opiekunowie z terenu Małopolski (min. 15 konsultacji/ osób/ rodzin)

Odpłatność: BRAK – świadczenia zdrowotne realizowane są BEZPŁATNIE


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Wysokość dotacji: 11857,65 zł

 

W ramach ww. projektu – w okresie od 01 lipca do 15 grudnia 2021 r., przeprowadzone zostaną wielospecjalistyczne konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD – ang. Autism Spectrum Disorders) dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju oraz osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodziców/ opiekunów z terenu Małopolski, w tym:

 • min. 15 konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych dla rodzin z terenu Małopolski 

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w ramach projektu zrealizowane zostaną przy udziale wielospecjalistycznego zespołu konsultacyjnego (diagnozującego), w skład którego wchodzą: lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dwóch psychologów – osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu ASD. Konsultacje mają charakter indywidualny, adekwatny do potrzeb pacjentów. Jednocześnie odbywają się one przy aktywnym udziale rodziców/ opiekunów, którzy z jednej strony są ważnym źródłem informacji o rozwoju dziecka, z drugiej zaś – beneficjentem konsultacji w kontekście udzielonych wskazówek i zaleceń w zakresie kierunków oddziaływań majach stymulować rozwój dziecka.

Realizacja zadania w tym zakresie obejmować będzie: 105 godzin pracy ww. członków zespołu konsultacyjnego (3 osoby) i organizację wsparcia dla rodzin z terenu Małopolski w ramach min. 15 konsultacji* (* szacowana min. ilość konsultacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb diagnostycznych i ewentualnej konieczności realizacji więcej niż 1 konsultacji dla danego pacjenta).

Rekrutacja uczestników zadania realizowana jest przede wszystkim w oparciu o kontakt telefoniczny z osobami, które dotychczas zgłosiły do Fundacji potrzebę realizacji specjalistycznych konsultacji i oczekują na możliwość ich przeprowadzenia. Rekrutacja do projektu w miarę możliwości będzie mogła zostać uzupełniona o bieżące zgłoszenia na konsultacje ze strony mieszkańców Małopolski.

Konsultacje w ramach projektu odbywają się na wniosek rodzica/ rodziców lub opiekuna prawnego dziecka, który obejmować będzie również wypełnienie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych.

Proces diagnostyczny w ramach realizowanych konsultacji obejmuje przede wszystkim:

 • wywiad lekarski z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka – który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.);
 • analizę dokumentacji dziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej itp.) – która stanowi uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań („historia dziecka”);

Ważne! Bardzo ważne jest, aby rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnostycznemu możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka i wszelką inną.

 • obserwację dziecka/ pacjenta – ukierunkowana obserwacja realizowana przez zespół diagnozujący pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmująca próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego oraz rozwoju zabawy, omówienie wyniku konsultacji z rodzicami/ opiekunami,
 • omówienie z rodzicami/opiekunami wyniku konsultacji;
 • opracowanie pisemnych wyników konsultacji, które zostają przekazane rodzicom/ opiekunom prawnym pacjenta i są ich własnością. Dodatkowo jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, lekarz – członek zespołu konsultacyjnego wydaje niezbędne zaświadczenia stwierdzające zaburzenia z zakresu ASD i przekazuje je rodzicom/ opiekunom prawnym pacjenta.

Przewidywany czas trwania pojedynczej konsultacji (dla jednego dziecka wraz z rodzicami) wynosi średnio 2 godz. – 2,5 godz.

Projekt – z uwzględnieniem otrzymanej dotacji – daje możliwość wsparcia w zakresie min. 15 konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych, z który łącznie będzie mogło skorzystać min. 15 rodzin z terenu Małopolski. 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 • Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego AutoSTOP w Nowym Sączu przy ul. Batalionów Chłopskich 37, gdzie w ramach współpracy z Przedszkolem mamy możliwość korzystania z wygospodarowanych na ten cel pomieszczeń.

          

 • Zgłoszenia na konsultacje

przyjmujemy pod numerem telefonu 18/449 05 10, kom. 664 313 069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji przy Al. Wolności 19 w Nowym Sączu.

Podczas zgłoszenia prosimy o podanie kilku podstawowych danych takich jak:

 1. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna – osoby zgłaszającej dziecko na konsultacji
 2. Imię i nazwisko dziecka
 3. Datę urodzenia i/lub PESEL
 4. Miejscowość/ powiat zamieszkania
 5. Numer telefonu
 6. Adres email (przesłanie rodzicom do wypełnienia wywiadu rozwojowego, listy proponowanych filmików do nagrania – co stanowi element wsparcia procesu diagnostycznego)