Punkt Konsultacyjny (2020) – zadanie adresowane do rodzin z Powiatu Nowosądeckiego

Nazwa zadania: Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Termin realizacji: 01.04.2020– 31.12.2020

Grupa docelowe: mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego – dzieci z zaburzeniami w rozwoju/ z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz osoby z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodzice/ opiekunowie – min. 5 osób/ rodzin

Odpłatność: BRAK (świadczenia w ramach projektu realizowane BEZPŁATNIE)

Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „ZDROWE SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego

– dotacja w wysokości 3000,00 zł

 

Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin to zadanie realizowane przez Fundację MADA od początku jej istnienia tj. 1996 roku i we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego – w tym również we współpracy z Powiatem Nowosądeckim (od 2014 r.). Jego zasadniczym celem jest wsparcie rodzin w zakresie wczesnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu – organizowanie badań profilaktycznych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu obejmujących indywidualne konsultacje służące poprawie funkcjonowania osób z zaburzeniami rozwoju/ ze spektrum autyzmu.

Dzięki wsparciu Powiatu Nowosądeckiego w ramach tegorocznej edycji tego zadania mamy możliwość przyjęcia na specjalistyczne konsultacje min. 5 rodzin z terenu Powiatu. Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w ramach projektu przeprowadzane są przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami  z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu tego schorzenia. Zespół diagnozujący (3 osoby) Punktu Konsultacyjnego tworzą: lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży oraz 2 psychologów. Ww. specjalistyczne konsultacje realizowane są w ramach działalności leczniczej Fundacji tzw. Punkt Konsultacyjny – nr księgi 000000190476.

Proces diagnostyczny prowadzonych konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych obejmuje:

  • szczegółowy wywiad lekarski z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka – który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.),
  • analizę dokumentacji dziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej itp.) – która stanowi uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań („historia dziecka”),
  • obserwację kierowaną dziecka (psychologiczno-pedagogiczna) – realizowaną pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmująca próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy,
  • omówienie wyniku konsultacji z rodzicami/ opiekunami,
  • opracowanie pisemnych wyników konsultacji, które zostają przekazane rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka i są ich własnością. Dodatkowo jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, lekarz – członek zespołu konsultacyjnego wydaje niezbędne zaświadczenia stwierdzające zaburzenia z zakresu ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu) i przekazuje je rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka.

Udział w organizowanych przez nas konsultacjach jest BEZPŁATNY.

  • Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego AutoSTOP w Nowym Sączu przy ul. Kunegundy 16, gdzie w ramach współpracy z Przedszkolem mamy możliwość korzystania z wygospodarowanych na ten cel pomieszczeń. 
    Należy tutaj podkreślić, iż niezbędne zaplecze lokalowe na potrzeby działalności Punktu konsultacyjnego zapewnione zostało w ramach nieodpłatnego użyczenia i współpracy z ww. Przedszkolem – co stanowi przykład zaangażowania lokalnych społeczności w działania na rzecz osób z autyzmem.

 

  • Zgłoszenia na konsultacje

przyjmujemy pod numerem telefonu (18) 449 05 10, kom. 664 313 069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji przy Al.Wolności 19 w Nowym Sączu. Zgłoszenie wymaga podania podstawowych danych – w tym również adresu e-mail, na który zostaje przesłany rodzicom do wypełnienia wywiad rozwojowy oraz lista proponowanych filmików do nagrania. Wywiad rozwojowy, o którym mowa powyżej jest bardzo szczegółowy, lecz gdy przeprowadza go specjalista podczas wizyty – trwa on często około dwóch godzin. Szczegółowe informacje dotyczące dziecka/ pacjenta są niezbędne, aby postawiona diagnoza była wiarygodna. Ważnym źródłem informacji o rozwoju dziecka w ramach procesu diagnostyczne  są również nagrane przez rodzica filmiki.

  • Ważne!

Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnostycznemu możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym również książeczkę zdrowia małego dziecka.

O działalności Punktu Konsultacyjnego również tutaj:

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne tzw. Punkt Konsultacyjny