PUNKT KONSULTACYJNY /2019/- zadanie adresowane do rodzin z Powiatu Nowosądeckiego

Nazwa projektu: Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Termin realizacji: 21.02.2019 – 31.05.2019

Grupa docelowe: mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego – dzieci z zaburzeniami w rozwoju/ z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz osoby z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodzice/ opiekunowie – 4 osoby/ rodziny

Odpłatność: BRAK (świadczenia w ramach projektu realizowane BEZPŁATNIE)

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego – dotacja w wysokości 2000,00 zł

 Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin” to zadanie realizowane przez Fundację MADA od początku jej istnienia tj. 1996 roku i we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego – w tym również we współpracy z Powiatem Nowosądeckim (od 2014 r.). Jego zasadniczym celem jest wsparcie rodzin w zakresie wczesnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu – organizowanie badań profilaktycznych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu obejmujących indywidualne konsultacje służące poprawie funkcjonowania osób z zaburzeniami rozwoju/ ze spektrum autyzmu.

Dzięki wsparciu Powiatu Nowosądeckiego w tegorocznej edycji projektu udział wzięły 4 rodziny. Konsultacje odbyły się w dniu 06 kwietnia 2019 roku roku i przeprowadził je zespół konsultacyjny (diagnozujacy) Punktu Konsultacyjnego: lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog oraz pedagog – osoby posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu tego schorzenia.

Proces diagnostyczny prowadzonych konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych dobejmuje:

  • szczegółowy wywiad lekarski z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka – który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.),
  • analizę dokumentacji dziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej itp.) – która stanowi uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań („historia dziecka”),
  • obserwację kierowaną dziecka (psychologiczno-pedagogiczna) – realizowaną pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmująca próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy,
  • omówienie wyniku konsultacji z rodzicami/ opiekunami,
  • opracowanie pisemnych wyników konsultacji, które zostają przekazane rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka i są ich własnością. Dodatkowo jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, lekarz – członek zespołu konsultacyjnego wydaje niezbędne zaświadczenia stwierdzające zaburzenia z zakresu ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu) i przekazuje je rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka.

Projekt – z uwzględnieniem otrzymanej dotacji – dał możliwość wsparcia dla 4 rodzin z terenu Powiatu Nowosądeckiego, które skorzystały z pomocy Punktu Konsultacyjnego w sposób BEZPŁATNY.

  • Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego AutoSTOP w Nowym Sączu przy ul. Kunegundy 16, gdzie w ramach współpracy z Przedszkolem mamy możliwość korzystania z wygospodarowanych na ten cel pomieszczeń.

 

  • Zgłoszenia na konsultacje

przyjmujemy pod numerem telefonu (18) 449 05 10, kom. 664 313 069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji przy Al.Wolności 19 w Nowym Sączu.

  • Ważne!

Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnostycznemu możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka.

O działalności Punktu Konsultacyjnego również tutaj: