Zajęcia sportowe – trening z jazdy konnej

Zajęcia sportowe – trening z jazdy konnej realizowane są  od połowy maja 2014 roku dla grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem. Zajęcia odbywają się w pobliskim Ośrodku Hipoterapii i Jeździectwa TARA w Kamionce Wielkiej, gdzie uczestnicy zajęć (15-osobowa grupa) ćwiczą dotychczas nabyte umiejętności w zakresie jazdy konnej i nabywają nowe poprzez doskonalenie techniki w zakresie jazdy konnej. Jednocześnie zajęcia te obok rozwoju w obszarze kultury fizycznej i sportu, dostarczają ich uczestnikom również korzyści w wymiarze terapeutycznym, co sprawia że zajęcia te mają kompleksowe oddziaływanie –  szczególnie w odniesieniu do osób z autyzmem, w związku ze specyfiką tego schorzenia i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.

Zajęcia sportowe – trening z jazdy konnej realizowane są przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie/ Powiatu Nowosądeckiego.

Jazda konna