MAM DIAGNOZĘ – MAM TERAPIE, MAM SZANSE

Nazwa zadania: MAM DIAGNOZĘ – MAM TERAPIE, MAM SZANSE

Okres realizacji: 01 marca – 30 listopada 2023 r.

Grupa docelowa: 4-ro dzieci z zaburzeniami rozwoju (z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu) i/lub osoby z rozpoznaniem ASD oraz ich rodzice/ opiekunowie z terenu Gminy Chełmiec (4 osoby/ rodziny)

Odpłatność: brak (świadczenia realizowane BEZPŁATNIE)

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec 

– dotacja w wysokości 3500,00 zł

Głównym celem realizacji zadania jest wzrost zabezpieczenia potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych rodzin z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu z terenu Gminy Chełmiec – w tym zorganizowanie konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) obejmujących indywidualne konsultacje służące poprawie funkcjonowania osób z zaburzeniami rozwoju/ ze spektrum autyzmu (dla 4 osób/ rodzin z terenu Gminy Chełmiec).

Oddziaływanie projektu w odniesieniu do mieszkańców Gminy Chełmiec polegać będzie przede wszystkim na zapewnieniu im większej dostępności do badań diagnostyczno-terapeutycznych w obszarze zaburzeń ze spektrum autyzmu i skróceniu czasów ustalenia prawidłowej diagnozy, a tym samym podjęcia odpowiedniej terapii dziecka.
Należy również podkreślić, że konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w ramach Punktu Konsultacyjnego obejmują konsultacje dla rodziców/ opiekunów głównych beneficjentów zadania, którzy aktywnie w nich uczestniczą i uzyskują fachowe wskazówki oraz zalecenia względem swoich dzieci m. in. w obszarze terapii, rehabilitacji i edukacji. Z tego punktu widzenia należy zauważyć, że oddziaływanie niniejszego zadania dotyczyć będzie również rodziców/ opiekunów prawnych pacjentów/ konsultowanych dzieci, przez co ma ono również wymiar edukacyjny i rozwijający w odniesieniu do nieprawidłowości rozwoju występujących u ich dzieci oraz udzielania im odpowiedniego wsparcia.

Proponowane przez nas w ramach projektu konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne realizowane są z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej, stąd będą one dla ich beneficjentów BEZPŁATNE.

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w ramach projektu przeprowadzone zostaną przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu tego schorzenia, w tym: lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog, pedagog lub inny terapeuta (3 os., zespół konsultujący/ diagnozujący – konsultacje wielospecjalistyczne).

Ww. specjalistyczne konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie 01.03.2023 – 30.11.2023 w ramach działalności leczniczej Fundacji tzw. Punktu Konsultacyjnego (nr księgi 000000190476). Realizacja zadania obejmować będzie 24 godzin pracy ww. członków zespołu konsultującego (diagnozującego) i organizację wsparcia dla 4 rodzin z terenu Gminy Chełmiec.

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w ramach Punktu Konsultacyjnego przeprowadzane są w oparciu o standard MAA (multi-agency assessment), obejmujący diagnozę zespołową i wielospecjalistyczną. Konsultacje mają charakter indywidualny, adekwatny do potrzeb pacjentów. Jednocześnie odbywają się przy aktywnym udziale rodziców/ opiekunów, którzy z jednej strony są źródłem informacji o rozwoju dziecka, z drugiej zaś – beneficjentem konsultacji w kontekście udzielonych wskazówek i zaleceń w zakresie kierunków oddziaływań mających wspierać rozwój dziecka. Czas trwania pojedynczej konsultacji (dla jednego dziecka wraz z rodzicami) wynosi średnio ok. 2-2,5 godz. Na proces diagnostyczny składa się:

  • wywiad lekarski z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka, który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.),
  • analiza dokumentacji dziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej itp.), która stanowi uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań („historia dziecka”),
  • obserwacja dziecka – ukierunkowana obserwacja pacjenta realizowana pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmująca próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy,
  • omówienie wyniku konsultacji z rodzicami/ opiekunami,
  • opracowanie pisemnych wyników konsultacji, które zostają przekazane rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka i są ich własnością. Dodatkowo jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, lekarz – członek zespołu konsultacyjnego wydaje niezbędne zaświadczenia stwierdzające zaburzenia z zakresu ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu) i przekazuje je rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka.

Ponadto z uwagi na utrzymujący się w naszym kraju stan epidemii, zakres i sposób przeprowadzenia zadania (realizacja konsultacji/  procesu diagnostycznego) wymagać będzie bieżącego monitorowania i ewentualnego dostosowania do aktualnych warunków i ograniczeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2.