MAM DIAGNOZĘ – MAM TERAPIE, MAM SZANSE

Nazwa zadania: MAM DIAGNOZĘ – MAM TERAPIE, MAM SZANSE

Okres realizacji: 01.03.2024 r. – 30.11.2024 r.

Grupa docelowa: mieszkańcy Gminy Chełmiec – dzieci z zaburzeniami rozwoju/ z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz osoby w spektrum autyzmu i ich rodzice/ opiekunowie – min. 3 osoby/ rodziny

Odpłatność: brak (świadczenia realizowane BEZPŁATNIE)

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Chełmiec 

– dotacja w wysokości 3500,00 zł

Głównym celem realizacji zadania jest wzrost zabezpieczenia potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych rodzin z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz osób w spektrum autyzmu z terenu Gminy Chełmiec – w tym zorganizowanie konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) obejmujących indywidualne konsultacje służące poprawie funkcjonowania osób z zaburzeniami rozwoju/ ze spektrum autyzmu (dla min. 3  osób/ rodzin).

Oddziaływanie projektu w odniesieniu do mieszkańców Gminy Chełmiec polegać będzie przede wszystkim na zapewnieniu im większej dostępności do badań diagnostyczno-terapeutycznych w obszarze zaburzeń ze spektrum autyzmu i skróceniu czasów ustalenia prawidłowej diagnozy, a tym samym podjęcia odpowiedniej terapii dziecka.
Należy również podkreślić, że konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w ramach Punktu Konsultacyjnego obejmują konsultacje dla rodziców/ opiekunów głównych beneficjentów zadania, którzy aktywnie w nich uczestniczą i uzyskują fachowe wskazówki oraz zalecenia względem swoich dzieci m. in. w obszarze terapii, rehabilitacji i edukacji. Z tego punktu widzenia należy zauważyć, że oddziaływanie niniejszego zadania dotyczyć będzie również rodziców/ opiekunów prawnych pacjentów/ konsultowanych dzieci, przez co ma ono również wymiar edukacyjny i rozwijający w odniesieniu do nieprawidłowości rozwoju występujących u ich dzieci oraz udzielania im odpowiedniego wsparcia.

Proponowane przez nas w ramach projektu konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne realizowane są z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej, stąd będą one dla ich beneficjentów BEZPŁATNE.

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w ramach projektu przeprowadzone zostaną przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu tego schorzenia, w tym: lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog, pedagog lub inny terapeuta (3 os., zespół konsultujący/ diagnozujący – konsultacje wielospecjalistyczne).

Ww. specjalistyczne konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie 01.03.2024 – 30.11.2024 w ramach działalności leczniczej Fundacji tzw. Punktu Konsultacyjnego (nr księgi 000000190476). Realizacja zadania obejmować będzie 24 godzin pracy ww. członków zespołu konsultującego (diagnozującego) i organizację wsparcia dla min. 3 rodzin z terenu Gminy Chełmiec.

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w ramach Punktu Konsultacyjnego przeprowadzane są w oparciu o standard MAA (multi-agency assessment), obejmujący diagnozę zespołową i wielospecjalistyczną. Konsultacje mają charakter indywidualny, adekwatny do potrzeb pacjentów. Jednocześnie odbywają się przy aktywnym udziale rodziców/ opiekunów, którzy z jednej strony są źródłem informacji o rozwoju dziecka, z drugiej zaś – beneficjentem konsultacji w kontekście udzielonych wskazówek i zaleceń w zakresie kierunków oddziaływań mających wspierać rozwój dziecka. Czas trwania pojedynczej konsultacji (dla jednego dziecka wraz z rodzicami) wynosi średnio ok. 2-2,5 godz. Na proces diagnostyczny składa się:

 • wywiad lekarski z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka, który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.),
 • analiza dokumentacji dziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej itp.), która stanowi uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań („historia dziecka”),
 • obserwacja dziecka – ukierunkowana obserwacja pacjenta realizowana pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmująca próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy,
 • omówienie wyniku konsultacji z rodzicami/ opiekunami,
 • opracowanie pisemnych wyników konsultacji, które zostają przekazane rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka i są ich własnością. Dodatkowo jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, lekarz – członek zespołu konsultacyjnego wydaje niezbędne zaświadczenia stwierdzające zaburzenia z zakresu ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu) i przekazuje je rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka.

 

 • Miejsce realizacji zadania: ul. Batalionów Chłopskich 37, 33-300 Nowy Sącz – budynek Niepublicznego Przedszkola AutoSTOP 

 • Zgłoszenia na konsultacje

przyjmujemy pod numerem telefonu (18) 449 05 10, kom. 664 313 069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji (Nowy Sącz Al. Wolności 19).
Podczas zgłoszenia prosimy o podanie kilku podstawowych danych takich jak:

 1. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna – osoby zgłaszającej dziecko na konsultacje
 2. Imię i nazwisko dziecka
 3. Datę urodzenia i/lub PESEL
 4. Adres zamieszkania
 5. Telefon kontaktowy
 6. Adres e-mail.

Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie i realizacji świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych przez Fundację konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych (działalność lecznicza) oraz przetwarzania danych osobowych (RODO):

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne tzw. Punkt Konsultacyjny