Klauzula informacyjna dla Darczyńców

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1) Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” z uwagi na prowadzoną działalność statutową przetwarza dane osobowe osób dokonujących darowizn na rzecz Fundacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCÓW

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz.UE L 119, s. 1] informuję, że:

1.
Administratorem Pani/Pana (Darczyńcy) danych osobowych jest Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) Al. Wolności 19, reprezentowana przez Bożenę Fryc – Prezesa Zarządu.

2.
Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: bozena.fryc@mada.org.pl

3.
Dane osobowe Darczyńcy (imię i nazwisko, adres i/lub e-mail) przetwarzane są w celu:
a) przekazania darowizny na rzecz Fundacji (Administratora),
b) przesłania Darczyńcy przez Administratora potwierdzenia wpłynięcia darowizny,
c) realizacji obowiązków archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych.

4.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą nie krócej niż przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.

5.
Podanie danych przez Darczyńcę jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania wpłaty (darowizny) na rzecz Fundacji.

6.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Darczyńcy jest: niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy/ żądania dotyczących przekazania darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7.
Darczyńca ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9.
Pani/Pana dane w związku z dokonaniem darowizny przekazywane będą odbiorcom danych tj. jeśli darowizna realizowana jest za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Fundacji – firmom, które świadczą usługi płatnicze, poprzez które dokonywana jest darowizna, a także pomiotowi  świadczącemu usługi księgowe na zlecenie Administratora.

10.
Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.