Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Nazwa zadania z zakresu zdrowia publicznego: Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Termin realizacji: 01.03.2020 – 30.11.2020

Adresaci zadania: mieszkańcy Miasta Nowego Sącza – dzieci z zaburzeniami w rozwoju/ z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz osoby z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodzice/ opiekunowie (min. 12 rodzin)

Odpłatność: BRAK (świadczenia zdrowotne realizowane bezpłatnie)

Źródło dofinansowania: Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza – dotacja w wysokości 8000,00 zł

Zaburzenia rozwoju u dzieci to coraz częstszy problem, z którym przede wszystkim muszą zmierzyć się ich rodzice sprawując swoje rodzicielskie obowiązki.
Wskaźniki ogólnoświatowe występowalności autyzmu wynoszą średnio od 3 do 6 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) na 1000 urodzonych.
Zjawisko znaczącego wzrostu diagnozowanych przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu (ang. ASD – Autism Spectrum Disorders) spowodowało, iż ONZ w 2008 roku uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. 
Przyjmując dla Polski najniższy wskaźnik występowalności 1/166 (6 dzieci z ASD na 1000 urodzonych) i przeciętną liczbę urodzeń w Polsce wynoszącą ok. 380 tys. dzieci rocznie wynika, że każdego roku w Polsce przybywa ok. 2280 dzieci z ASD.

Wzrost częstotliwości występowania zaburzeń rozwoju u dzieci determinuje podejmowanie działań w kierunku rozwoju profilaktyki prozdrowotnej w tym obszarze, w tym przede wszystkim potrzebę diagnozy na jak najwcześniejszym etapie życia dziecka. Właściwa diagnoza stanowi bowiem punkt zwrotny dla rozwoju małego dziecka z ASD.

W okresie od 01 marca do 30 listopada 2020 roku –  w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin” realizowanego w prowadzonym przez Fundację Punkcie Konsultacyjnym diagnostyczno-terapeutycznym dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin – przeprowadzone zostaną specjalistyczne konsultacje z zakresu wczesnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz profilaktyki tego schorzenia. Konsultacje z racji źródła dofinansowania adresowane są do mieszkańców Miasta Nowego Sącza i przeprowadzone zostaną przy udziale wielospecjalistycznego zespołu diagnozującego w ramach działalności leczniczej realizowanej przez Fundację (podmiot leczniczy: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”, jednostka organizacyjna: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny, komórka organizacyjna: Poradnia dla osób z autyzmem).

Uczestnicy/ beneficjenci zadania:
dzieci z zaburzeniami rozwoju – z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz osoby z rozpoznaniem ASD i ich rodzice/ opiekunowie z terenu Miasta Nowego Sącza (min. 12 rodzin). Rekrutacja uczestników projektu przeprowadzona będzie przede wszystkim w oparciu o kontakt z osobami, które dotychczas zgłosiły do Fundacji potrzebę realizacji badań i oczekują na możliwość ich przeprowadzenia (lista oczekujących). Dodatkowo jeśli będzie taka możliwość (wolne miejsca) rekrutacja do projektu będzie mogła zostać uzupełniona o bieżące zgłoszenia na konsultacje ze strony mieszkańców Miasta.

Punkt Konsultacyjny to zadanie z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji i konsultacje specjalistyczne w ramach niego są dla beneficjentów zadania BEZPŁATNE.

Realizowane przez nas badania obejmują diagnozę zespołową i wielospecjalistyczną. Zespół konsultacyjny (diagnozujący) tworzą: lekarz specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży (co najmniej po I roku specjalizacji), psycholog oraz pedagog lub inny terapeuta – z doświadczeniem  w pracy z osobami z autyzmem i praktyką w diagnozowaniu tego schorzenia.

Proces diagnostyczny obejmuje:

 • analizę dokumentacji dziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej itp.) – która stanowi uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań („historia dziecka”),
  • Ważne!

  Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnozującemu możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka.

 • wywiad lekarski z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka – który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.),
 • obserwację kierowaną dziecka (psychologiczno-pedagogiczna) – realizowana pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmująca próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy,
 • omówienie wyniku konsultacji z rodzicami/ opiekunami,
 • opracowanie pisemnych wyników konsultacji, które zostają przekazane rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka i są ich własnością. Dodatkowo jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, lekarz – członek zespołu konsultacyjnego wydaje niezbędne zaświadczenia stwierdzające zaburzenia z zakresu ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu) i przekazuje je rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka.

Przewidywany czas trwania pojedynczej konsultacji (dla jednego dziecka wraz z rodzicami) wynosi średnio ok. 1,5 – 2 godz.

 • Miejsce realizacji zadania

  Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego AutoSTOP w Nowym Sączu przy ul. Kunegundy 16, gdzie w ramach współpracy z Przedszkolem mamy możliwość korzystania z wygospodarowanych na ten cel pomieszczeń.

! WAŻNE: od 01.09.2020 roku zmiana miejsca realizacji konsultacji w ramach Punktu Konsultacyjnego

Nowy adres: ul. Batalionów Chłopskich 37, 33-300 Nowy Sącz – budynek Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego AutoSTOP 


 

 • Zgłoszenia na konsultacje

przyjmujemy pod numerem telefonu (18) 449 05 10, kom. 664 313 069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji przy Al.Wolności 19 w Nowym Sączu.
Podczas zgłoszenia prosimy o podanie kilku podstawowych danych takich jak:

 1. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna – osoby zgłaszającej dziecko na konsultacje
 2. Imię i nazwisko dziecka
 3. Datę urodzenia i/lub PESEL
 4. Adres zamieszkania
 5. Telefon kontaktowy

Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie i realizacji świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych przez Fundację konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych (działalność lecznicza) oraz przetwarzania danych osobowych (RODO):

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne tzw. Punkt Konsultacyjny