Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Nazwa zadania z zakresu zdrowia publicznego: Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Termin realizacji: 01.04.2023 – 30.11.2023

Adresaci zadania: mieszkańcy Miasta Nowego Sącza – dzieci z zaburzeniami w rozwoju/ z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz osoby z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodzice/ opiekunowie (min. 9 rodzin)

Odpłatność: BRAK (świadczenia zdrowotne realizowane bezpłatnie)

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza 

W okresie od 01 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r. –  w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin” realizowanego w prowadzonym przez Fundację Punkcie Konsultacyjnym diagnostyczno-terapeutycznym dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin – przeprowadzone zostaną specjalistyczne konsultacje z zakresu diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz profilaktyki tego schorzenia. Konsultacje te z racji źródła dofinansowania adresowane są do mieszkańców Miasta Nowego Sącza i przeprowadzone zostaną przy udziale wielospecjalistycznego zespołu diagnozującego w ramach działalności leczniczej realizowanej przez Fundację (podmiot leczniczy: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”, jednostka organizacyjna: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny, komórka organizacyjna: Poradnia dla osób z autyzmem). 

 • Uczestnicy/ beneficjenci zadania:

Dzieci z zaburzeniami rozwoju – z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz osoby z rozpoznaniem ASD i ich rodzice/ opiekunowie z terenu Miasta Nowego Sącza (min. 9 rodzin)

Rekrutacja uczestników realizowana jest przede wszystkim w oparciu o kontakt z osobami, które dotychczas zgłosiły do Fundacji potrzebę realizacji badań i oczekują na możliwość ich przeprowadzenia (lista oczekujących). Dodatkowo jeśli będzie taka możliwość (wolne miejsca) rekrutacja do projektu będzie mogła zostać uzupełniona o bieżące zgłoszenia na konsultacje ze strony mieszkańców Miasta.

Punkt Konsultacyjny to zadanie z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji, stąd też konsultacje specjalistyczne w ramach niego są dla uczestników zadania BEZPŁATNE.

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w ramach Punktu Konsultacyjnego przeprowadzane są w oparciu o standard MAA (multi-agency assessment), obejmujący diagnozę zespołową i wielospecjalistyczną. Ich realizatorami są osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu tego schorzenia, w tym: lekarz (specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży – co najmniej po I roku specjalizacji), psycholog, pedagog lub inny terapeuta (3 os., zespół konsultacyjny/ diagnozujący – konsultacje wielospecjalistyczne).

 Proces diagnostyczny obejmuje przede wszystkim:

 • analizę dokumentacjidziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej itp.) – która stanowi uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań („historia dziecka”),

Ważne! Bardzo ważne jest, aby rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnozującemu możliwie najobszerniejszą dokumentację dziecka:  medyczną, pedagogiczną, psychologiczną, książeczkę zdrowia małego dziecka oraz wszelką inną.

 • wywiad lekarski z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka – który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.),
 • obserwację dziecka – ukierunkowana obserwacja realizowana przez zespół diagnozujący pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmująca próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego oraz rozwoju zabawy,
 • omówienie wyniku konsultacji z rodzicami/ opiekunami,
 • opracowanie pisemnego wyniku konsultacji, który zostaje przekazany rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka i jest  ich własnością. Dodatkowo jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, lekarz – członek zespołu konsultacyjnego wydaje niezbędne zaświadczenia lekarskie i przekazuje je rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka.

Przewidywany czas trwania pojedynczej konsultacji (dla jednego dziecka wraz z rodzicami) wynosi ok. 2 godz.-2,5 godz.

Ponadto z uwagi na utrzymujący się w naszym kraju stan epidemii/ epidemiczny, zakres
i sposób przeprowadzenia zadania (realizacja konsultacji/  procesu diagnostycznego) wymagać będzie bieżącego monitorowania i ewentualnego dostosowania do aktualnych warunków i ograniczeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa Sars-CoV-2.

 • Miejsce realizacji zadania:

Batalionów Chłopskich 37, 33-300 Nowy Sącz – budynek Przedszkola AutoSTOP. 

 • Zgłoszenia na konsultacje:

przyjmowane są pod numerem telefonu (18) 449 05 10, kom. 664 313 069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji (Nowy Sącz Al. Wolności 19).

Podczas zgłoszenia prosimy o podanie kilku podstawowych danych takich jak:

 1. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna – osoby zgłaszającej dziecko na konsultacje
 2. Imię i nazwisko dziecka
 3. Datę urodzenia i/lub PESEL
 4. Adres zamieszkania
 5. Telefon kontaktowy
 6. Adres e-mail.

Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie i realizacji świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych przez Fundację konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych (działalność lecznicza) oraz przetwarzania danych osobowych (RODO):

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne tzw. Punkt Konsultacyjny