AuTYzm. Poznaj, Zrozum, Pomagaj!

Nazwa zadania: AuTYzm. Poznaj, Zrozum, Pomagaj!

Termin realizacji: 01.09.2021– 31.12.2021

Główny cel realizacji zadania: zwiększenie oddziaływań związanych z popularyzacją problematyki autyzmu oraz poprawa wizerunku społecznego osób z autyzmem w środowisku lokalnym poprzez organizację akcji społecznej skierowanej do mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego.

Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „ZDROWE SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego

– dotacja w wysokości 2000,00 zł.

Społeczności lokalne to naturalne otoczenie osób z autyzmem i to one w znacznym stopniu decydują o możliwościach uczestnictwa w różnych wymiarach życia społecznego osób z autyzmem – poprzez swoją aprobatę bądź dezaprobatę dla „inności” wynikającej z tego schorzenia. Stąd też proponowana przez nas w ramach projektu akcja społeczna z wykorzystaniem reklamy, której nośnikiem będzie autobus miejski – jego zewnętrzna powierzchnia, stanowi jedną z form i możliwości zwrócenia uwagi naszych lokalnych społeczności na zjawisko autyzmu, jednego z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata.

Realizacja ww. akcji społecznej obejmuje wykorzystanie jednej z opcji „reklamy na pojazdach” będącej w ofercie reklamowej MPK w Nowym Sączu i jej ekspozycję na jednym autobusie przez okres 2 miesięcy tj. od 01 listopada do 31 grudnia 2021 r. – czyli w czasie kiedy od 01 do 07 grudnia jak co roku przypada Europejski Tydzień Autyzmu.

Autyzm jest jednym z bardziej skomplikowanych schorzeń i wyzwaniem zarówno w wymiarze medycznym, edukacyjnym jak i społecznym. Obawy z nim związane dodatkowo potęguje wzrastająca skala jego występowania przy jednoczesnym braku jasnych/ jednoznacznych odpowiedzi o jego przyczyny. Częstotliwość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu w ostatnich dziesięcioleciach wzrosła bowiem prawie dwudziestokrotnie i o ile w latach 80-tych czy 90-tych ubiegłego wieku wynosiła ona 1:2000, tak obecnie odnotowuje się średnio 1 przypadek na 100 dzieci, a nawet częściej. Powyższe trendy światowe znajdują również swoje odzwierciedlenie wśród naszej populacji i zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) są coraz częściej diagnozowanymi jednostkami chorobowymi w Polsce.

Biorąc pod uwagę specyfikę autyzmu stanowi on poważne wyzwanie szczególnie w wymiarze społecznym, a co za tym idzie kreuje potrzeby związane z podnoszeniem świadomości społecznej i edukacji w obszarach z nim związanych.

Projekt realizowany jest w ramach działalności statutowej nieodpłatnej i stanowi odpowiedź na występujące w naszym regionie potrzeby związane z dążeniem do poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych, a także do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego i dyskryminacji osób z autyzmem/ niepełnosprawnych zagrożonych społeczną nieakceptacją.

Realizacja tego zadania stanowi uzupełnienie dla podejmowanych przez naszą Fundację działań związanych ze wsparciem osób z autyzmem/ niepełnosprawnych i ich rodzin  – zgodnie z jednym z podstawowych faktów dotyczących autyzmu: „Osobom z autyzmem można pomóc”. Nie ma lekarstwa, które leczy autyzm, ale w przypadku osoby z autyzmem najważniejszym „narzędziem terapeutycznym”  jest drugi człowiek – jego życzliwość i zrozumienie.