Klauzula informacyjna dla Pacjentów Punktu Konsultacyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW PUNKTU KONSULTACYJNEGO
(BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW/ ZADAŃ PUBLICZNYCH)

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [RODO]) [Dz.Urz.UE L 119, s. 1] informujemy, że:

1.
Administratorem Pani/ Pana (Pacjenta/ przedstawiciela ustawowego Pacjenta)  danych osobowych jest Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) Al. Wolności 19, reprezentowana przez Bożenę Fryc – Prezesa Zarządu: bozena.fryc@mada.org.pl.

2.
Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: bozena.fryc@mada.org.pl

3.
Dane osobowe podawane są przez Pacjenta/ przedstawiciela ustawowego Pacjenta bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych.

4.
Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta/ przedstawiciela ustawowego Pacjenta jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą) – [podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych].
Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby przyjęcia Pacjentów do placówki Administratora, w tym rejestracji, umawiania wizyt, kontaktu w celu jej potwierdzenia/ odwołania. Dane osobowe są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

5.
Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta/ przedstawiciela ustawowego Pacjenta jest także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym („projekt”, „zadanie publiczne”) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz f RODO].

6.
Dane osobowe przechowywane są przez okres określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres co najmniej 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej.
Dane przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w projekcie (zadaniu publicznym) przetwarzane są przez okresy wymagane umowami o udzielenie dotacji, a także do momentu ustania przetwarzania w celach analityki/ statystki oraz planowania kolejnych przedsięwzięć [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

7.
Pacjent/ przedstawiciel ustawowy Pacjenta ma prawo dostępu do swoich/ Pacjenta danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9.
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
Dane osobowe w zakresie niezbędnym do rozliczenia otrzymanego na realizację świadczeń zdrowotnych dofinansowania (imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, wiek Pacjenta) mogą być przekazane odbiorcom danych tj. podmiotom dofinansowującym w związku z realizacją umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

10.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.