Aktualności

16.04.2018

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w ramach Punktu Konsultacyjnego dla rodzin z Miasta Nowego Sącza

Nazwa projektu: Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Nazwa zadania z zakresu zdrowia publicznego: Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Termin realizacji: 09.04.2018 – 21.12.2018

Grupa docelowe: dzieci z zaburzeniami w rozwoju – z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz osoby z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodzice/ opiekunowie z terenu Miasta Nowego Sącza

Odpłatność: BRAK (świadczenia zdrowotne realizowane bezpłatnie)

Źródło dofinansowania: Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza – dotacja w wysokości 8000,00 zł

W okresie od 09 kwietnia do 21 grudnia 2018 roku –  w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin” realizowanego w prowadzonym przez Fundację Punkcie Konsultacyjnym diagnostyczno-terapeutycznym dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin – przeprowadzonych zostanie 16 specjalistycznych konsultacji z zakresu wczesnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz profilaktyki tego schorzenia. Konsultacje z racji źródła dofinansowania adresowane są do mieszkańców Miasta Nowego Sącza i przeprowadzone zostaną przy udziale wielospecjalistycznego zespołu diagnozującego w ramach działalności leczniczej realizowanej przez Fundację (podmiot leczniczy: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”, jednostka organizacyjna: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny, komórka organizacyjna: Poradnia dla osób z autyzmem).

W związku z powyższym adresatami zadania są dzieci z zaburzeniami rozwoju – z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz osoby z rozpoznaniem ASD i ich rodzice/ opiekunowie z terenu Miasta Nowego Sącza (16 rodzin).

Fundacja nie prowadzi ani działalności odpłatnej ani gospodarczej, stąd też rodziny korzystające z konsultacji w ramach Punktu Konsultacyjnego nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów – udział w konsultacjach jest dla nich BEZPŁATNY.

Nasza Fundacja dysponuje przeszło 22-letnim doświadczeniem w organizacji badań diagnostyczno-terapeutycznych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Realizowane przez nas badania obejmują diagnozę zespołową i wielospecjalistyczną. Zespół konsultacyjny (diagnozujący) tworzą: lekarz specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży (co najmniej po I roku specjalizacji), psycholog oraz pedagog – osoby z wieloletnim doświadczeniem  w pracy z osobami z autyzmem i praktyką w diagnozowaniu tego schorzenia.

Na proces diagnostyczny składa się:

 • szczegółowy wywiad lekarski z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka – który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.),
 • analiza dokumentacji dziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej itp.) – która stanowi uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań („historia dziecka”),

  Ważne! Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi konsultacyjnemu możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka.

 • obserwacja kierowana dziecka (psychologiczno-pedagogiczna) – realizowana pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmująca próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy,
 • omówienie wyniku konsultacji z rodzicami/ opiekunami,
 • opracowanie pisemnych wyników konsultacji, które zostają przekazane rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka i są ich własnością. Dodatkowo jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, lekarz – członek zespołu konsultacyjnego wydaje niezbędne zaświadczenia stwierdzające zaburzenia z zakresu ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu) i przekazuje je rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka.

Przewidywany czas trwania pojedynczej konsultacji (dla jednego dziecka wraz z rodzicami) wynosi średnio ok. 1 godz. 45 min.

 • Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego AutoSTOP w Nowym Sączu przy ul. Kunegundy 16, gdzie w ramach współpracy z Przedszkolem mamy możliwość korzystania z wygospodarowanych na ten cel pomieszczeń.

 • Zgłoszenia na konsultacje

przyjmujemy pod numerem telefonu (18) 449 05 10, kom. 664 313 069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji przy Al.Wolności 19 w Nowym Sączu.
Podczas zgłoszenia prosimy o podanie kilku podstawowych danych takich jak:

 1. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna – osoby zgłaszającej dziecko na konsultacje
 2. Imię i nazwisko dziecka
 3. Datę urodzenia i/lub PESEL
 4. Miejscowość/ powiat zamieszkania
 5. Telefon kontaktowy

Stąd też osoba dokonująca ww. zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem MADA z siedzibą w Nowy Sączu (33-300) Al. Wolności 19 swoich oraz córki/ syna danych osobowych w celu rejestracji/ zapisu zgłoszenia, realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach projektu oraz na potrzeby jego rozliczenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje nt. konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych: