Aktualności

5.10.2020

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w kierunku ASD dla rodzin z Małopolski

Od 14 września do 15 grudnia 2020 r. nasza Fundacja w ramach projektu pn. „Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin” organizuje wielospecjalistyczne konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD – ang. Autism Spectrum Disorders) dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju oraz osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodziców/ opiekunów z terenu Małopolski, w tym:

 • 28 konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych dla min. 20 rodzin z terenu Małopolski przy udziale zespołu konsultacyjnego

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w ramach projektu zrealizowane zostaną przy udziale wielospecjalistycznego zespołu konsultacyjnego (diagnozującego), w skład którego wchodzą: lekarz socjalista psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dwóch psychologów – osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Konsultacje mają charakter indywidualny, adekwatny do potrzeb pacjentów. Jednocześnie odbywają się one przy aktywnym udziale rodziców/ opiekunów, którzy z jednej strony są ważnym źródłem informacji o rozwoju dziecka, z drugiej zaś – beneficjentem konsultacji w kontekście udzielonych wskazówek i zaleceń w zakresie kierunków oddziaływań majach stymulować rozwój dziecka. Realizacja zadania w tym zakresie obejmować będzie: 147 godzin pracy ww. członków zespołu konsultacyjnego (3 osoby) i organizację wsparcia dla 20-28* rodzin z terenu Małopolski w ramach 28 konsultacji* (* uwzględniono indywidualne potrzeby diagnostyczne i ewentualną konieczność realizacji więcej niż 1 konsultacji dla danego uczestnika).

 • 10 wstępnych konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych dla min. 8 rodzin z terenu Małopolski.

W ramach niniejszego zadnia przeprowadzonych zostanie 10 konsultacji. Czas trwania pojedynczej konsultacji to 1,5 godz. Realizatorami tych konsultacji będą psychologowie (2 os.) / członkowie zespołu konsultacyjnego. Uwzględnienie tego typu konsultacji wynika z doświadczeń Fundacji związanych z diagnozowaniem ASD- dużej skali zgłoszeń na konsultacje, a także zróżnicowanej wiekowo grupy odbiorców działań. Wstępne konsultacje obejmować będą: 30 godz. pracy zespołu konsultacyjnego (2 os./ psychologów) i organizację wsparcia dla min. 8 (max. 10) rodzin.

Rekrutacja uczestników zadania realizowana jest przede wszystkim w oparciu o kontakt telefoniczny z osobami, które dotychczas zgłosiły do Fundacji potrzebę realizacji badań i oczekują na możliwość ich przeprowadzenia. Rekrutacja do projektu w miarę możliwości będzie mogła zostać uzupełniona o bieżące zgłoszenia na konsultacje ze strony mieszkańców Małopolski.

Konsultacje w ramach projektu odbywają się na wniosek rodzica/ rodziców lub opiekuna prawnego dziecka, który obejmuje również wypełnienie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych.

Proces diagnostyczny w ramach realizowanych konsultacji obejmuje:

 • szczegółowy wywiad lekarski z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka – który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.);
 • analizę dokumentacji dziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej itp.) – która stanowi uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań („historia dziecka”);

Ważne! Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnostycznemu możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka.

 • obserwację kierowaną dziecka (psychologiczno-pedagogiczną) – realizowaną pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmującą próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy;
 • omówienie z rodzicami/opiekunami wyniku konsultacji;
 • opracowanie pisemnych wyników konsultacji, które zostają przekazane rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka i są ich własnością.

Przewidywany czas trwania pojedynczej konsultacji (dla jednego dziecka wraz z rodzicami) wynosi średnio 1,5 godz. -2 godz.

Udział w projekcie jest dla beneficjentów zadania BEZPŁATNY.

 • Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego AutoSTOP w Nowym Sączu przy ul. Batalionów Chłopskich 37, gdzie w ramach współpracy z Przedszkolem mamy możliwość korzystania z wygospodarowanych na ten cel pomieszczeń.

         

 • Zgłoszenia na konsultacje

przyjmujemy pod numerem telefonu 18/449 05 10, kom. 664 313 069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji przy Al. Wolności 19 w Nowym Sączu.

Podczas zgłoszenia prosimy o podanie kilku podstawowych danych takich jak:

 1. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna – osoby zgłaszającej dziecko na konsultacji
 2. Imię i nazwisko dziecka
 3. Datę urodzenia i/lub PESEL
 4. Miejscowość/ powiat zamieszkania
 5. Numer telefonu
 6. Adres email (przesłanie rodzicom do wypełnienia wywiadu rozwojowego, listy proponowanych filmików do nagrania – element wsparcia procesu diagnostycznego)