Aktualności

22.03.2021

„Działalność pomocowa Fundacji MADA w warunkach pandemii” – wystąpienie w ramach Konferencji MCDN Ośrodek w Nowym Sączu 04.03.2021r.

4 marca 2021 r. odbyła się konferencja pt. „Nowe wyzwania kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w okresie pandemii”, zorganizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu, w ramach której na zaproszenie jej organizatora Fundacja przygotowała prezentacje obejmującą zbiór własnych doświadczeń z wybranych aspektów działalności pomocowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami w warunkach pandemii.

Prezentacja „Działalność pomocowa Fundacji MADA w warunkach pandemii”:

Nagranie z Konferencji do obejrzenia tutaj:

 

Fundacja powstała 25 lat temu, czyli w 1996 roku (8 lutego wpis do Rejestru Fundacji), kiedy to o autyzmie niewiele się mówiło, a „społecznie” temat w zasadzie nie istniał. Fundacja poprzez osobiste doświadczenia z autyzmem jej założycieli podjęła się wówczas trudnego zadania tworzenia struktur pomocowych, zaczynając od organizacji potrzebnego wsparcia na etapie przedszkolnym i szkolnym.

„Diagnoza – Porady – Terapia – Wsparcie” to słowa „klucze” jakimi można w sposób hasłowy ująć codzienną pracę Fundacji na rzecz odbiorcy szczególnego – osób z autyzmem i ich rodzin.

Poprzez swoją działalność staramy się wspierająco towarzyszyć naszym podopiecznym z ASD (ASD – zaburzenia ze spektrum autyzmu) – na różnych etapach rozwoju. Autyzm jest doświadczeniem na całe życie – każde dziecko z autyzmem będzie również dorosłym z autyzmem.

Autyzm w liczbach – skala zjawiska. Wskaźniki ogólnoświatowe występowalności autyzmu wynoszą średnio od 3 do 6 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) na 1000 urodzonych.

Nie ma dokładnych danych co do liczby osób z autyzmem w Polsce. Przyjmując jednak dla naszego kraju najniższy wskaźnik występowalności 1/166 (6 dzieci z ASD na 1000 urodzonych) i przeciętną liczbę urodzeń w Polsce wynoszącą ok. 380 tys. dzieci rocznie wynika, że każdego roku w Polsce przybywa ok. 2280 dzieci z ASD.

Potwierdzeniem dla tej skali zjawiska mogą być informacje zawarte w Raporcie NIK z 2019 roku, który m.in. powołując się na dane z SIO – wskazuje że w latach szkolnych 2016/2017-2018/2019 liczba uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera corocznie zwiększa się o ok. 20%. Wskazuje on również, iż w roku szkolnym 2018/2019 u 1 ucznia na 115 zdiagnozowano autyzm lub zespól Aspergera.

W ramach własnych doświadczeń Fundacji w diagnozowaniu ASD również dostrzegamy zauważalny wzrost liczby zgłoszeń na konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne prowadzone w ramach Punktu Konsultacyjnego, a także skali potwierdzeń rozpoznania zaburzeń ze spektrum autyzmu w gronie przyjmowanych na konsultacje pacjentów (dzieci i młodzież). Taki stan rzeczy powoduje wzrost presji w zakresie zapewnienia większej ich dostępności, a poprzez to skrócenia czasów oczekiwania – które co warto przywołać przekraczają niejednokrotnie rok czasu a nawet dłużej, gdzie sprawa dotyczy zaburzeń  rozwojowych wymagających interwencji na jak najwcześniejszym etapie życia dziecka.