PUNKT KONSULTACYJNY /2017/ – zadanie adresowane do rodzin z Małopolski

Nazwa projektu: Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Termin realizacji: 01.07.2017 – 09.12.2017

Grupa docelowe: dzieci z zaburzeniami w rozwoju – z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz osoby z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodzice/ opiekunowie z terenu Małopolski – 16 osób/rodzin

Odpłatność: BRAK

Źródło dofinansowania: projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego – dotacja 7807,78 zł

W ramach projektu – w okresie od lipca do 09. grudnia br., przeprowadzone zostaną 4 specjalistyczne sesje konsultacyjne w kontekście zabezpieczenia potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych rodzin z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu z terenu Małopolski.

Organizowane przez nas badania diagnostyczno-terapeutyczne obejmują diagnozę zespołową i wielospecjalistyczną realizowaną przez zespół konsultacyjny (diagnozujący) w składzie: lekarz specjalista psychiatra, psycholog oraz pedagog. Wszyscy specjaliści posiadają wieloletnie doświadczanie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu tego schorzenia.

Na proces diagnostyczny składa się:

  • szczegółowy wywiad lekarski z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka – który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.),
  • analiza dokumentacji dziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej itp.) – która stanowi uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań („historia dziecka”),
  • obserwacja kierowana dziecka (psychologiczno-pedagogiczna) – realizowana pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmująca próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy,
  • omówienie z rodzicami/opiekunami wyniku konsultacji,
  • opracowanie i przekazanie pisemnej formy wyniku konsultacji.

Obok badań diagnostycznych w ramach projektu realizowane są również konsultacje terapeutyczne dla osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców z uwagi na potrzeby podiagnostyczne – konieczność monitoringu rozwoju dziecka, dostosowywania kierunków oddziaływania itp.

Projekt – z uwzględnieniem otrzymanej dotacji – daje możliwość wsparcia dla 16 rodzin z terenu Małopolski, które skorzystają z pomocy Punktu Konsultacyjnego w sposób bezpłatny. Dodatkowo projekt przewiduje przeprowadzenie 10 godz. bezpłatnych konsultacji z psychologiem w ramach tzw. badań przesiewowych oraz konsultacji terapeutycznych, co umożliwia nam niezwłoczne objęcie wstępnym wsparciem osób zgłaszających się na konsultacje w okresie trwania projektu i w ww. zakresie.

  • Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego AutoSTOP w Nowym Sączu przy ul. Kunegundy 16, gdzie w ramach współpracy z Przedszkolem mamy możliwość korzystania z wygospodarowanych na ten cel pomieszczeń.