Rozwój dziecka

 • Wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne

Podmiot leczniczy: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”
Jednostka organizacyjna: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny
Komórka organizacyjna: Poradnia dla osób z autyzmem
Nr księgi rejestrowej: 000000190476 Kod cz. V: 01 Kod cz. VII: 001

Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego AutoSTOP w Nowym Sączu – ul. Kunegundy 16, gdzie w ramach współpracy z Przedszkolem mamy możliwość korzystania z wygospodarowanych na ten cel pomieszczeń.

   

 • Niepełnosprawność – Orzeczenia

1. Orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) oraz o potrzebie kształcenia specjalnego.

Orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) oraz o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wyznaczone przez kuratora oświaty w przypadku niektórych schorzeń i zaburzeń (wady wzroku, słuchu, autyzm i zaburzenia pokrewne).W Nowym Sączu działają dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne i obowiązuje je rejonizacja:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu ul. Broniewskiego 5  – Orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są wydawane dzieciom mieszkającym w Nowym Sączu (dotyczy dzieci od urodzenia do podjęcia edukacji przedszkolnej lub nauki szkolnej) oraz dzieciom/ młodzieży uczęszczającej do przedszkoli i szkół działających z terenu miasta Nowego Sącza. Poradnia w Nowym Sączu jest również poradnia specjalistyczną i wydaje orzeczenia oraz opinie o WWR dla dzieci i uczniów z tytułu wady wzroku, słuchu oraz autyzmu z terenu Miasta Nowego Sącza oraz powiatu gorlickiego i limanowskiego.

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu ul. Waryńskiego 1 – Zgodnie ze Statutem Poradni oraz zróżnicowanymi potrzebami środowiska ww. Poradnia oferuje pomoc diagnostyczną, doradczą, profilaktyczną i terapeutyczną. Oferta Poradni dedykowana jest  dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom z terenu gmin: Chełmiec, Gródek n/Dunajcem, Kamionki Wielkiej, Korzennej, Łososiny Dolnej, Nawojowej. Poradnia ta jako poradnia specjalistyczna udziela również pomocy dzieciom z wadami wzroku, słuchu, autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju z rejonu powiatu nowosądeckiego.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są wyłącznie do celów edukacyjnych – by dziecko mogło korzystać w przedszkolu/ szkole z rozwiązań dedykowanych uczniom niepełnosprawnym (klasy masowe, integracyjne, specjalne; realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia i in.).

Ważne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578).

Powyższe rozporządzenie stanowi standard organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami i warto się z nim szczegółowo zapoznać. Jest w nim mowa m.in.  o opracowaniu i wdrażaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, zakresie zajęć rewalidacyjnych (§ 6), obowiązku dodatkowego zatrudnienia nauczycieli/ specjalistów/ asystenta nauczyciela/ pomocy nauczyciela (§ 7) itp.

Kwestie związane z edukacją reguluje szereg aktów prawnych. Przywołane powyżej rozporządzenie stanowi wybrany element organizacji kształcenia i realizacji obowiązku edukacyjnego przez dzieci/ uczniów z niepełnosprawnościami. Informacje dotyczące przepisów oświatowych tzw. BAZĘ PRZEPISÓW OŚWIATOWYCH znajda Państwo m.in. na stronie projektu WSZYSTKO JASNE.

Zagadnienia dotyczące kształcenia specjalnego szczegółowo zostały opisane w tzw. „Informatorze dla rodziców” opracowanym w ramach projektu pn. WSZYSTKO JASNE realizowanego przez Stowarzyszenie NIE-GRZECZNE DZIECI –  Najczęściej zadawane pytania dotyczące kształcenia specjalnego – Informator Wszystko Jasne.

2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydawane są przez Miejskie/ Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Kto może uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności?

 • dzieci do 16 r. ż. uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania stopnia;
 • osoby powyżej 16 r. ż. uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności, w którym ustalony jest stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny).

W orzeczeniach znajdują się określone wskazania, które mogą uprawniać np. do:

 • zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej (pkt 3)
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej (pkt 4)
 • dofinansowania ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (pkt 5)
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji np. z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, dofinansowania z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego (pkt 6)
 • świadczenia pielęgnacyjnego (pkt 7-8)
 • karty parkingowej (pkt 9)
 • dodatku mieszkaniowego (pkt 10)

 

 • Uczeń z autyzmem

Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki.

Zgodnie z tą zasadą Fundacja od początku swojej działalności współuczestniczyła w procesie tworzenia oddziałów przedszkolnych i klas dla dzieci/ uczniów z autyzmem, w tym: