PUNKT KONSULTACYJNY /2019/ – zadanie adresowane do rodzin z Małopolski

Nazwa projektu: Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Termin realizacji: 18.07.2019 – 15.12.2019

Grupa docelowe: dzieci z zaburzeniami w rozwoju – z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz osoby z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodzice/ opiekunowie z terenu Małopolski (28 konsultacji/ min. 20 rodzin)

Odpłatność: BRAK

Źródło dofinansowania: projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego – dotacja 17734,00zł

W ramach ww. projektu – w okresie od 18 lipca do 15 grudnia br., przeprowadzone zostaną konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju oraz osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodziców/ opiekunów z terenu Małopolski. W ramach zadania przeprowadzonych zostanie 28 specjalistycznych konsultacji dla min. 20 rodzin z terenu Małopolski.

  • Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne w ramach projektu zrealizowane zostaną przy udziale wielospecjalistycznego zespołu konsultacyjnego (diagnozującego), w skład którego wchodzą: lekarz socjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog oraz pedagog – osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Konsultacje mają charakter indywidualny, adekwatny do potrzeb pacjentów. Jednocześnie odbywają się one przy aktywnym udziale rodziców/ opiekunów, którzy z jednej strony są ważnym źródłem informacji o rozwoju dziecka, z drugiej zaś – beneficjentem konsultacji w kontekście udzielonych wskazówek i zaleceń w zakresie kierunków oddziaływań majach stymulować rozwój dziecka.

Rekrutacja uczestników zadania realizowana będzie przede wszystkim w oparciu o kontakt telefoniczny z osobami, które dotychczas zgłosiły do Fundacji potrzebę realizacji badań i oczekują na możliwość ich przeprowadzenia. Rekrutacja do projektu w miarę możliwości będzie mogła zostać uzupełniona o bieżące zgłoszenia na konsultacje ze strony mieszkańców Małopolski.

Konsultacje w ramach projektu odbywać się będą  na wniosek rodzica/ rodziców lub opiekuna prawnego dziecka, który obejmować będzie również wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszenia.

Proces diagnostyczny w ramach realizowanych konsultacji obejmuje:

  • szczegółowy wywiad lekarski z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka – który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.);
  • analizę dokumentacji dziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej itp.) – która stanowi uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań („historia dziecka”);
    Ważne! Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnostycznemu możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka.
  • obserwację kierowaną dziecka (psychologiczno-pedagogiczną) – realizowaną pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmującą próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy;
  • omówienie z rodzicami/opiekunami wyniku konsultacji;
  • opracowanie pisemnych wyników konsultacji, które zostają przekazane rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka i są ich własnością.

Przewidywany czas trwania pojedynczej konsultacji (dla jednego dziecka wraz z rodzicami) wynosi średnio 1,5 godz. -2 godz.

Projekt – z uwzględnieniem otrzymanej dotacji – daje możliwość wsparcia w zakresie 28 konsultacji z który będzie mogło skorzystać min. 20 rodzin z terenu Małopolski. Udział w projekcie jest dla beneficjentów zadania BEZPŁATNY.

  • Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego AutoSTOP w Nowym Sączu przy ul. Kunegundy 16, gdzie w ramach współpracy z Przedszkolem mamy możliwość korzystania z wygospodarowanych na ten cel pomieszczeń.