Punkt Konsultacyjny /2016/

Nazwa projektu: Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Termin realizacji: 25.01.2016 – 30.06.2016

Grupa docelowe: dzieci z zaburzeniami w rozwoju – z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz osoby z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodzice/ opiekunowie z terenu Miasta Nowego Sącza.

Odpłatność: brak

Źródło dofinansowania: dotacja udzielona przez Miasto Nowy Sącz w wysokości 8000,00 zł

Miasto_logo

Głównym celem realizacji zadania pn. Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin jest wzrost zabezpieczenia potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych rodzin z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu z terenu Miasta Nowego Sącza – w tym organizowanie badań profilaktycznych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz indywidualnych konsultacji służących poprawie funkcjonowania osób z zaburzeniami rozwoju/ ze spektrum autyzmu.

Organizowane przez nas badania diagnostyczne przeprowadzane są w oparciu o standard MAA, obejmujący diagnozę zespołową i wielospecjalistyczną. Podczas konsultacji każde dziecko w sposób indywidualny poddawane jest diagnozie, którą przeprowadza zespół konsultacyjny (diagnostyczny), w skład którego wchodzą: lekarz psychiatra, psycholog i pedagog specjalny. Wszyscy specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i praktykę w diagnozowaniu tego schorzenia. Czas trwania pojedynczej konsultacji (dla jednego dziecka wraz z rodzicami) wynosi średnio 2 godz. Na proces diagnostyczny składa się: obszerny i szczegółowy wywiad lekarski z rodzicami/ opiekunami, analiza dokumentacji medycznej i psychologicznej dziecka, badanie lekarskie dziecka (psychiatryczne), obserwacja kierowana dziecka, omówienie z rodzicami/ opiekunami wyniku konsultacji, opracowanie i przekazanie jego pisemnej formy.

W badaniu dziecka uczestniczy cały zespół diagnostyczny, co pozwala na przeprowadzenie wielospecjalistycznego rozpoznania i pełnej oceny diagnostycznej z uwzględnieniem wszystkich sfer rozwoju dziecka. Wymiernym efektem pracy zespołu diagnostycznego jest wynik konsultacji przekazywany rodzicom/opiekunom dziecka w formie ustnej oraz pisemnej, gdzie obok diagnozy znajduje się opis poczynionych względem dziecka obserwacji, a także zalecenia do dalszej pracy terapeutycznej z dzieckiem.

Obok badań diagnostycznych w ramach projektu realizowane będą również konsultacje terapeutyczne dla osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców z uwagi na potrzeby podiagnostyczne – konieczność monitoringu rozwoju dziecka, dostosowywania kierunków oddziaływania, uzyskanie dokumentów na potrzeby orzecznictwa itp.

Projekt – z uwzględnieniem otrzymanej dotacji – przewiduje realizację 5 sesji konsultacyjnych, ze średnią częstotliwością 1 raz w miesiącu w okresie od lutego do czerwca 2016 r. W ramach tych konsultacji możliwym będzie przeprowadzenie badań względem ok. 20 dzieci z zaburzeniami w rozwoju/ osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu wraz z rodzicami/opiekunami. Konsultacje będą miały charakter indywidualny z punktu widzenia potrzeb konsultowanego dziecka, jednocześnie odbywać się będą przy aktywnym udziale rodziców/opiekunów, którzy z jednej strony będą źródłem informacji o rozwoju dziecka, z drugiej zaś – beneficjentem konsultacji w kontekście udzielonych wskazówek i zaleceń co do dalszych kierunków oddziaływań mających stymulować rozwój dziecka.

  • Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 109, gdzie w ramach współpracy ze Szkołą mamy możliwość korzystania z wygospodarowanych na ten cel pomieszczeń.
  • Zgłoszenia na konsultacje przyjmujemy pod numerem telefonu (18) 449 05 10, kom. 664313069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji przy Al.Wolności 19 w Nowym Sączu.
  • Ważne! Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnostycznemu  możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka.