MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE

Nazwa projektu: MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem

Okres realizacji: 23.03.2015 – 30.11.2015

Grupa docelowa: 7-ro dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Gminy Chełmiec, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas specjalnych z Zespołu Szkół w Chełmcu

Odpłatność: brak (zajęcia realizowane dla beneficjentów nieodpłatnie)

herb_1300Źródło dofinansowania:
dotacja Gminy Chełmiec

 

MAM TERAPIĘ, MAM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem to projekt realizowany przez naszą Fundację w kontekście potrzeb pomocowych osób z autyzmem związanych z dostępem do wielokierunkowej terapii i rehabilitacji. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków dotacji udzielonej przez Gminę Chełmiec w ramach wspierania przez Gminę Chełmiec działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki i promocji zdrowia. Dzięki temu wsparciu mamy możliwość przeprowadzenia specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla grupy 7-ga dzieci i młodzieży z autyzmem spośród uczniów z klas specjalnych Zespołu Szkół w Chełmcu.

AUTYZM (w największym skrócie) jest całościowym zaburzeniem neurorozwojowym. Manifestuje się głównie w zakresie trzech sfer funkcjonowania: zaburzonej umiejętności komunikowania się w kontaktach z innymi, zaburzonej zdolności nawiązywania relacji społecznych, a także ograniczonych, sztywnych i stereotypowych wzorcach zachowań. Często zaburzeniom autystycznym towarzyszą zaburzenia odbioru i integracji wrażeń zmysłowych, przejawiające się w nadwrażliwości lub niedowrażliwości na bodźce zewnętrzne tj. np. hałas, dotyk czy zapach. Osoby z autyzmem inaczej postrzegają świat aniżeli osoby neurotypowe, co w znacznym stopniu utrudnia im funkcjonowanie społeczne. Zaburzenia wynikające z autyzmu mają wpływ na każdy obszar funkcjonowania osób nim dotkniętych. Autyzm „zaburza zmysły”, przez co świat może być odbieramy przez osoby z autyzmem jako nieprzyjazny i pełen drażniących bodźców, w którym trudno jest zafunkcjonować. Stwarza to konieczność realizacji wielokierunkowych oddziaływań terapeutycznych, które  pozwolą osobie z autyzmem oswoić się z otaczającym go środowiskiem.

W Polsce problematyka autyzmu realnie rozwija się dopiero od 25 lat i jest to okres kiedy jako społeczeństwo musimy zmierzyć się z narastającą skalą występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. W sposób bezpośredni wyzwania związane z problematyką autyzmu dotyczą przede wszystkim rodzin, w których wychowują się dzieci z autyzmem. Autyzm i choroby pokrewne mają charakter permanentny – co oznacza, że trwają przez całe życie i wymagają systematycznego, wielostronnego wsparcia terapeutycznego. Taki stan rzeczy ma swoje bezpośrednie przełożenie na sytuację życiową szczególnie rodziców, ale staje się także doświadczeniem całej rodziny. Koszty terapii i rehabilitacji, a także konieczność zapewnienia opieki przynajmniej przez jednego z rodziców stawia rodziny osób z autyzmem w trudnej sytuacji materialnej, co w efekcie prowadzić może do zaniechania prowadzenia terapii dziecka i pogorszenia się jego funkcjonowania.  Potrzebę realizacji działań terapeutycznych względem dzieci i młodzieży z autyzmem rozpatrywać należy również w kontekście ewentualnych kosztów zaniechania odpowiedniego wsparcia, które z czasem przybierają zarówno wymiar finansowy, jak i zdrowotny, społeczny czy psychologiczny. Przy właściwym, nawet jeśli kosztownym wsparciu, osoba z autyzmem staje się „najlepszą wersją siebie”, co procentuje jej większą samodzielnością w życiu dorosłym, a co za tym idzie – nie musi być tylko podmiotem opieki.

Zajęcia terapeutyczne w ramach projektu obejmują: terapię integracji sensorycznej,  logopedyczną, w zakresie alternatywnych metod komunikacji MAKATON oraz zajęcia terapeutyczne grupowe (2-3 os.) dostosowane do potrzeb uczestników zadania.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 93,5 godz. (po 45 min.) zajęć terapeutycznych w postaci:
1)     terapii integracji sensorycznej – 40 godz.
2)     terapii logopedycznej – 20 godz.
3)     terapii w zakresie alternatywnych metod komunikacji MAKATON – 3,5 godz.
4)     zajęć terapeutycznych grupowych  (2-3 osobowe) – 30 godz.

Głównym celem realizacji projektu jest wzrost zabezpieczenia potrzeb terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Gminy Chełmiec, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z klas specjalnych Zespołu Szkół w Chełmcu. Skorelowanym z nim podstawowym efektem realizacji zadania będzie poprawa funkcjonowania uczestników projektu poprzez łagodzenie lub niwelowanie występujących u nich zaburzeń rozwojowych.