Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Nazwa zadania z zakresu zdrowia publicznego: Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin

Termin realizacji: 15.03.2021 – 30.11.2021

Adresaci zadania: mieszkańcy Miasta Nowego Sącza – dzieci z zaburzeniami w rozwoju/ z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz osoby z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i ich rodzice/ opiekunowie (min. 9 rodzin)

Odpłatność: BRAK (świadczenia zdrowotne realizowane bezpłatnie)

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza 

– dotacja w wysokości 8000,00 zł.

Wzrost częstotliwości występowania zaburzeń rozwoju u dzieci determinuje podejmowanie działań w kierunku rozwoju profilaktyki prozdrowotnej w tym obszarze, w tym przede wszystkim potrzebę diagnozy na jak najwcześniejszym etapie życia dziecka. Właściwa diagnoza stanowi bowiem punkt zwrotny dla rozwoju małego dziecka z ASD.

W okresie od 15 marca do 30 listopada 2021 roku –  w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin” realizowanego w prowadzonym przez Fundację Punkcie Konsultacyjnym diagnostyczno-terapeutycznym dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin – przeprowadzone zostaną specjalistyczne konsultacje z zakresu wczesnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz profilaktyki tego schorzenia. Konsultacje z racji źródła dofinansowania adresowane są do mieszkańców Miasta Nowego Sącza i przeprowadzone zostaną przy udziale wielospecjalistycznego zespołu diagnozującego w ramach działalności leczniczej realizowanej przez Fundację (podmiot leczniczy: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”, jednostka organizacyjna: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Punkt Konsultacyjny, komórka organizacyjna: Poradnia dla osób z autyzmem).

 • Uczestnicy/ beneficjenci zadania:

Dzieci z zaburzeniami rozwoju – z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz osoby z rozpoznaniem ASD i ich rodzice/ opiekunowie z terenu Miasta Nowego Sącza (min. 9 rodzin)Rekrutacja uczestników realizowana jest przede wszystkim w oparciu o kontakt z osobami, które dotychczas zgłosiły do Fundacji potrzebę realizacji badań i oczekują na możliwość ich przeprowadzenia (lista oczekujących). Dodatkowo jeśli będzie taka możliwość (wolne miejsca) rekrutacja do projektu będzie mogła zostać uzupełniona o bieżące zgłoszenia na konsultacje ze strony mieszkańców Miasta.

Punkt Konsultacyjny to zadanie z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji i konsultacje specjalistyczne w ramach niego są dla beneficjentów zadania BEZPŁATNE.

Realizowane przez nas badania obejmują diagnozę zespołową i wielospecjalistyczną. Zespół konsultacyjny (diagnozujący) tworzą: lekarz specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży (co najmniej po I roku specjalizacji), psycholog oraz pedagog lub inny terapeuta – z doświadczeniem  w pracy z osobami z autyzmem i praktyką w diagnozowaniu tego schorzenia.

Proces diagnostyczny obejmuje:

 • analizę dokumentacji dziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej itp.) – która stanowi uzupełnienie do wywiadu lekarskiego i odniesienie do podejmowanych względem dziecka oddziaływań („historia dziecka”),
  • Ważne!

  Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnozującemu możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka.

 • wywiad lekarski z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka – który ma pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (rozwój fizyczny, komunikacji i zabawy, relacji społecznych itp.),
 • obserwację kierowaną dziecka (psychologiczno-pedagogiczna) – realizowana pod kątem kryteriów diagnostycznych, obejmująca próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy,
 • omówienie wyniku konsultacji z rodzicami/ opiekunami,
 • opracowanie pisemnych wyników konsultacji, które zostają przekazane rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka i są ich własnością. Dodatkowo jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, lekarz – członek zespołu konsultacyjnego wydaje niezbędne zaświadczenia stwierdzające zaburzenia z zakresu ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu) i przekazuje je rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka.

Przewidywany czas trwania pojedynczej konsultacji (dla jednego dziecka wraz z rodzicami) wynosi ok. 2 godz./ 2,5 godz.

 • Miejsce realizacji zadania: ul. Batalionów Chłopskich 37, 33-300 Nowy Sącz – budynek Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego AutoSTOP 

 • Zgłoszenia na konsultacje

przyjmujemy pod numerem telefonu (18) 449 05 10, kom. 664 313 069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji (Nowy Sącz Al. Wolności 19).
Podczas zgłoszenia prosimy o podanie kilku podstawowych danych takich jak:

 1. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna – osoby zgłaszającej dziecko na konsultacje
 2. Imię i nazwisko dziecka
 3. Datę urodzenia i/lub PESEL
 4. Adres zamieszkania
 5. Telefon kontaktowy
 6. Adres e-mail.

Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie i realizacji świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych przez Fundację konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych (działalność lecznicza) oraz przetwarzania danych osobowych (RODO):

Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne tzw. Punkt Konsultacyjny