Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Na okres wsparcia 24.09.2020 – 31.12.2020 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał naszej Fundacji grant w wysokości 4620,00 zł w ramach projektu grantowego pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. 

Uzyskane w ramach grantu środki przeznaczone są na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników WTZ zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami. Wysokość przyznanego grantu odpowiada deklarowanemu okresowi wsparcia (55 dni roboczych) oraz liczbie ww. pracowników WTZ (7 osób) – przy stawce dziennej w wysokości 12 zł na pracownika. 

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” to projekt grantowy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt przyczynia się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.