Aktualności Dorosły z autyzmem

29.07.2015

Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – projekt Fundacji Wspólnota Nadziei

Fundacja Wspólnota Nadziei w kwietniu br. rozpoczęła realizację projektu pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania”. Jest to projekt adresowany do pełnoletnich osób niepełnosprawnych z autyzmem (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) zamieszkujących na terenie jednego z trzech województw: małopolskiego, śląskiego lub podkarpackiego. 

Celem głównym projektu jest wprowadzenie osoby z autyzmem do placówki wsparcia dziennego (np. Środowiskowego Domu Samopomocy, Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatu Terapii Zajęciowej) zlokalizowanej w pobliżu miejsca jej zamieszkania. Nasza Fundacja z dużą satysfakcją włączyła się w realizację projektu i umożliwiła nawiązanie współpracy w ramach prowadzonego Warsztatu Terapii Zajęciowej, którego potencjał daje realne szanse na osiągniecie wyznaczonych celów.

Podstawowymi założeniami projektu są:

  • zapewnienie pobytu w placówce dziennej uczestnikom projektu przy wsparciu indywidualnego opiekuna (tj. osoby wspomagającej)
  • objęcie wsparciem prawnym i psychologicznym rodziców opiekunów uczestnika projektu.

Udział w projekcie zarówno dla osób z autyzmem jak i ich rodziców/opiekunów jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w systemie ciągłym – w okresie realizacji projektu tj. do 31.03.2016 r. (z możliwością jego przedłużenia do 31.03.2018 r.).

Jak zostać uczestnikiem projektu?

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń przy spełnieniu przez kandydata następujących warunków:

I. Kryteria formalne – kandydat posiada:

  1. ukończone 18 lat w dniu przystąpienia do projektu
  2. zameldowanie (zamieszkanie) w miejscowości jednego z województw: małopolskiego, śląskiego lub podkarpackiego
  3. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  4. zdiagnozowane zaburzenie ze spektrum autyzmu (tj. odpowiedni zapis w orzeczeniu o niepełnosprawności lub w innym dokumencie)
  5. zdiagnozowane trudności w sferze społeczno-zawodowej: w komunikacji, relacjach społecznych i uczeniu się (tj. zaświadczenie, opinia lub inny dokument wydany przez psychologa, terapeutę lub pedagoga).

II. Pierwszeństwo udziału przysługuje osobom, które:

  1. nie korzystają ze wsparcia w jakiejkolwiek placówce wsparcia dziennego (np. Środowiskowym Domu Samopomocy, Zakładzie Aktywności Zawodowej, Warsztacie Terapii Zajęciowej)
  2. nie uczęszczają do szkoły lub ośrodka szkolno-wychowawczego.

III. Możliwości znalezienia miejsca dla Kandydata w najbliższej placówce – w przypadku braku miejsca dla danego kandydata w okolicznych placówkach lub odmowy uczestnictwa w zajęciach we wskazanej placówce – zgłoszenie kandydata przeniesione zostaje do listy rezerwowej.

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa i wymaganymi załącznikami (w tym kopia/skan orzeczenia o niepełnosprawności, dokumentu potwierdzającego zaburzenie ze spektrum autyzmu, dokumentu zawierającego diagnozę trudności w sferze społeczno-zawodowej, o których mowa w kryteriach formalnych uczestnictwa w projekcie).

Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać z Biura Projektu – Fundacja Wspólnota Nadziei, Więckowice ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice – lub ze strony internetowej www.farma.org.pl

Dane kontaktowe:
Biuro Projektu – Fundacja Wspólnota Nadziei
Więckowice ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice
tel. 12 378-43-58, kom. 606 837 302
e-mail: wspomaganie@farma.org.pl

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.