Aktualności

27.03.2013

Konferencja „AUTYZM Z KLASĄ. Edukacja i integracja uczniów z autyzmem i zespołem Asperdera w szkołach różnego typu”

WARSZAWA, 12-13 października 2012r. Organizator Konferencji – Fundacja SYNAPSIS
Autyzm i zespół Aspergera to coraz powszechniej występujące zaburzenie rozwoju dziecka. Z roku na rok liczba dzieci z diagnozą spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) rożnie. Ze względu na specyfikę funkcjonowania – trudności w przetwarzaniu informacji, w porozumiewaniu si, w rozwoju społecznym – dzieci i młodzież z ASD stanowią wielkie wyzwanie dla systemu edukacji. Nauczyciele, którzy już pracują z tą grupą uczniów, doskonale wiedzą, jak wielkie jest to wyzwanie.

 

PRELEGENCI

Głównymi prelegentami tegorocznej konferencji są specjaliści z Wielkiej Brytanii:

 • JANE VAUGHAN – dyrektorka ds. edukacji w NATIONAL AUTISTIC SOCIETY,
 • LYNN PLIMLEY – autorka programu wspierania nauczycieli w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.

ZAGADNIENIA

Tematyka Konferencji obejmuje szeroki wachlarz zagadnień, tj.:

 • organizacja procesu nauczania uwzględniającego trudności uczniów z ASD,
 • ich kształcenie i społeczne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej,
 • problemy związane z przemocą w szkole,
 • wypracowywanie rozwiązań związanych ze współpracą ze specjalistami zewnętrznymi,
 •  przechodzenie uczniów przez kolejne etapy edukacyjne aż do uzyskania przez nich pełnoletności.

Poruszane zagadnienia zostaną uzupełnione przez prezentację doświadczeń i rozwiązań stosowanych w edukacji uczniów z ASD w Polsce, przygotowana przez zespół specjalistów Fundacji SYNAPSIS zarówno od strony dostępności specjalistycznego wsparcia i tworzenia szans na ich rozwój, jak i zidentyfikowania barier i zagrożeń, których doświadczają uczniowie.

 

DO KOGO JEST SKIEROWANA KONFERENCJA?

 • Do nauczycieli i dyrektorów  wszelkiego typu szkół (specjalnych, integracyjnych i masowych), którzy nauczają i wychowują uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera;
 • Do pedagogów oraz psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, dla których poruszane zagadnienia będą pomocne w budowaniu dla uczniów z ASD indywidualnych programów uwzględniających ich potrzeby, a także w planowaniu nauki na kolejnych etapach;
 • Do nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, których zadaniem jest takie przygotowanie dzieci z ASD do funkcjonowania w szkole, aby potrafiły sobie z sukcesem radzić z wymaganiami programu nauczania oraz wykorzystać i rozwijać swoje kompetencje społeczne w relacjach z innymi;
 • Do wszystkich pracowników systemu edukacji, którzy chcą tworzyć przyjazne środowisko dla uczniów z ASD, szukać rozwiązań wspomagających edukację włączającą i integrację tej grupy uczniów, a także zapobiegać przypadkom przemocy w szkole, a jeśli one już występują to szukać odpowiednich i skutecznych rozwiązań. Pokazanie dobrej praktyki we wspieraniu społecznego funkcjonowania tych uczniów w szkołach pozwoli rozpoznać ukryte problemy i zapobiegać ich wykluczeniu ze społeczności rówieśników;
 • Do dyrektorów szkół i pracowników kuratoriów i wydziałów oświaty w samorządzie, dla których omawiane zagadnienia modą stać się inspiracją w poszukiwaniu najlepszych, kompleksowych rozwiązań w tworzeniu przyjaznych warunków i optymalnej organizacji nauki uczniów z ASD z uwzględnieniem współpracy ze specjalistami zewnętrznymi i rodzicami uczniów w celu zapewnienia wysokiej jakości nauczania;
 • Do rodziców uczniów z autyzmem w szkołach różnego typu.

 

Więcej informacji o Konferencji na stronie www.synapsis.org.pl w zakładce aktualności.