Aktualności

15.05.2017

Bezpłatne konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne dla osób/rodzin z terenu Powiatu Nowosądeckiego

W okresie od 01 kwietnia do września br. w ramach projektu pn. Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin przeprowadzone zostaną dwie specjalistyczne sesje konsultacyjne w kontekście zabezpieczenia potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych rodzin z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu z terenu Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.

Nasza Fundacja dysponuje 20-letnim doświadczeniem w organizacji badań diagnostyczno-terapeutycznych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Realizowane przez nas badania obejmują diagnozę zespołową i wielospecjalistyczną. Zespół konsultacyjny (diagnostyczny) tworzą: lekarz specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży (co najmniej po I roku specjalizacji), psycholog oraz pedagog, po specjalistycznym przeszkoleniu w diagnozowaniu autyzmu.

Na proces diagnostyczny składa się:

  1. obszerny i szczegółowy wywiad lekarski z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym dziecka,
  2. analiza dokumentacji medycznej i psychologiczno-pedagogicznej dziecka,
  3. obserwacja kierowana dziecka,
  4. omówienie z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym dziecka wyniku konsultacji,
  5. opracowanie i przekazanie pisemnej formy wyniku konsultacji.

Obok badań diagnostycznych w ramach projektu realizowane są również konsultacje terapeutyczne dla osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców z uwagi na potrzeby podiagnostyczne – konieczność monitoringu rozwoju dziecka, dostosowywania kierunków oddziaływania itp.

Projekt – z uwzględnieniem otrzymanej dotacji – daje możliwość wsparcia dla 8 rodzin z terenu Powiatu Nowosądeckiego, które skorzystają z pomocy Punktu Konsultacyjnego w sposób bezpłatny.

  • Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego AutoSTOP w Nowym Sączu przy ul. Kunegundy 16, gdzie w ramach współpracy z Przedszkolem mamy możliwość korzystania z wygospodarowanych na ten cel pomieszczeń.

  • Zgłoszenia na konsultacje

przyjmujemy pod numerem telefonu (18) 449 05 10, kom. 664 313 069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji przy Al.Wolności 19 w Nowym Sączu.

  • Ważne!

Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice/ opiekunowie udostępnili zespołowi diagnostycznemu możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną dziecka, w tym książeczkę zdrowia małego dziecka.