Subkonta -RODO

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1) Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” przetwarza dane osobowe zawarte w dokumentacji dotyczącej subkont w celu ich założenia i prowadzenia na rzecz swoich Podopiecznych, na podstawie zaakceptowanego przez Zarząd Fundacji pisemnego wniosku przedstawiciela ustawowego Podopiecznego/ dorosłego Podopiecznego lub zawartego porozumienia o udostępnienie subkonta.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz.UE L 119, s. 1] informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana córki/syna danych osobowych jest Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) Al. Wolności 19, reprezentowana przez Bożenę Fryc – Prezesa Zarządu: bozena.fryc@mada.org.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu założenia i prowadzenia subkonta dla Pani/Pana córki/ syna, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji działań związanych z założeniem i prowadzeniem subkonta dla Pani/Pana córki/syna.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);  prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, nie krócej jednak niż przez okres udostępnienia subkonta.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich oraz Pani/Pana córki/ syna danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Pani/Pana dane oraz Pani/Pana córki/ syna nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 9. Pani/Pana córki/ syna dane (imię i nazwisko) będą przekazane odbiorcy danych tj. bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Fundacji (Administratora), w celu utworzenia i prowadzenia subkonta dla Pani/ Pana córki/ syna.
  Dane zawarte w dokumentacji dotyczącej prowadzenia subkonta, a w szczególności pokrycia/ refundacji kosztów objętych dofinansowaniem ze strony Fundacji przekazywane będą pomiotowi  świadczącemu usługi księgowe na zlecenie Administratora – przy czym to przetwarzanie danych realizowane będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Pani/ Pana dane oraz Pani/ Pana córki/ syna dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.